× หน้าแรก จัดการอัพโหลดไฟล์ คู่มือ ออกจากระบบ
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เมนูผู้ดูแลระบบ

ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญ - ออนไลน์ (e-Bamnan)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร.0-4281-0904 - 5