ลำดับ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อหน่วยงาน หรือ โรงเรียน ประเภท
0001 นางมัทน์ชุลินทร์ ทิพย์สุวรรณ 0900321207 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0002 นางสาวจารุวรรณ มหาเสน 0639623011 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองตูม เบอร์มือถือ
0003 นายชัยวัฒน์ ลุนสา 0962535763 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0004 นายธนสรรค์ เมฆวัน 0843928352 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0005 นายพีระพล สุคโต 09009171716 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0006 นายวรณัฐ ชาญรัตนพิทักษ์ 0949940956 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0007 นางสาวสุภาวดี ฆ้องคำ 0933206976 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0008 นายชิงชัย ชนะชัย 0849343949 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0009 นางสาวทิฆัมพร ตอพล 0898824086 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0010 นางสาวขวัญนิดา บรรดิษฐภักดิ์ 0955942746 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0011 นางสาวนันทนา มองบุญ 0895239902 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0012 นางสาวขนิษฐา แก้วมูลมุข 0854571319 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0013 นางสาวจันทร์จิรา แก่งจำปา 0871446135 พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0014 นางสาวณัชชา ไชยมาสุข 0836756437 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0015 นายพิษณุวาธี มาอ้วน 0872328619 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0016 นางสาวพรสวรรค์ ขุมดินพิทักษ์ 0895701497 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0017 นางสาวมนัสชนก เกษโสภา 0630158104 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0018 นางพัชริน ศักดาพิทักษ์ 0623092891 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0019 นางสุภัค ทองโคตร 0988080601 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0020 นางปรียากมล พันตระกูล 0610302645 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0021 นางสาวเพ็ญศรี เพิ่มพูล 0807675331 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0022 นางบงกช ภาจันทร์ลา 0878611867 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0023 นางไพจิตร สิงห์ไธสง 0956964748 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0024 นางสาวสุวนันท์ โสสม 0628898783 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0025 นางรัตนา วัฒนรุจิราพันธ์ 0634406274 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0026 นางบุญเลิศ วระชินา 0862237071 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0027 นางสาวภัณนภัทร บางประอินทร์ 0961976366 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0028 นางสาวสาวิตรี มาระศรี 0890786656 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0029 นางสาวจุฑารัตน์ ขันทะชา 0614730409 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0030 นางบุษกร พงษ์นาม 0929964347 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0031 นายทศพล สมวงษา 0856454540 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0032 นางสาวนภัสสร ดาสุข 0821733835 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0033 นางสาววลี มะโนราช 0933275600 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0034 นายเจษฎา แก้วศรีนวม 0857619456 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0035 นายสุชาติ ผุยมาตย์ 0986351764 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0036 นางสาวณัฐกาญจน์ ภักมี 0802276016 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0037 นางสาวทับทิมสยาม จันพิลา 0908400844 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0038 นางสุภานันท์ ทองมี 0957358814 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0039 นางราลินี ศรีคำ 0968513311 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0040 นางสิริกัญญามญฐ์ สายใหญ่ 0951695066 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0041 นางจินตนา ผุยขันธ์ 0872335603 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0042 นางสาวปวีณา ศรนะรา 0880554558 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0043 นายสิทธิพงศ์ ถามะณีศรี 0940677619 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0044 นายคำปน นามโยธี 0989234979 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0045 นางสาวลมัย สุวรรณสนธิ์ 0973010781 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0046 นางสาวพนิดา ศรีอินทร์ 0863264165 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0047 นางสาวพรรณทิพย์ นามวงษ์ 0924904493 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0048 นางนวลอนงค์ เทวดา 0833484210 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0049 นางภัสราภรณ์ บุญแก้ว 0872581519 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0050 นางสาวอภิญญา สิงห์สุวรรณ 0961062710 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0051 นายจิตติ โคตรสีเมือง 0807655159 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0052 นางกัลยา ปัญจิต 0887460726 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0053 นายจิรวัฒน์ เหตุเกษ 0874913219 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0054 นางสาวเหมสุดา อินทรง 0940389159 พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0055 นางสาวพิมพลอย สุโพธิ์ 0833596044 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0056 นางจงกิต บุตรเต 0611637723 ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0057 นางสาวปัณฑิตา สุริยะ 0899410933 โรงเรียนบ้านโคกมน เบอร์มือถือ
0058 นางภัทริยา ศรียางค์ 0910618418 โรงเรียนบ้านโคกมน เบอร์มือถือ
0059 นางสาวสุวรรณี เกษสาลี 0962197448 โรงเรียนบ้านโคกมน เบอร์มือถือ
0060 นางภวพร วรรณไชย 0851517568 โรงเรียนบ้านโคกมน เบอร์มือถือ
0061 นายสุรชัย สารวงค์ 0847888621 โรงเรียนบ้านโคกมน เบอร์มือถือ
0062 นางสาวสุนิสา ภูศรีโสม 0953032982 โรงเรียนบ้านโคกมน เบอร์มือถือ
0063 นางสาวประภา นามรักษา 06-1899-1528 ครูโรงเรียนบ้านหนองนอ เบอร์มือถือ
0064 นางสาวฤดี ทองทาบ 08-5461-2285 ครูโรงเรียนบ้านหนองนอ เบอร์มือถือ
0065 นางนงนุช แก้วไชยะ 08-8560-6667 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนอ เบอร์มือถือ
0066 นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ 09-6909-1980 รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ
0067 นายวัลลภ วิบูลย์กูล 08-4251-1153 รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ
0068 นายสวัสดิ์ แสงขัน 08-1884-1690 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เบอร์มือถือ
0069 นายอุทัย ปลีกล่ำ 08-3783-6891 รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ
0070 นายอุทัย สียอด 08-4326-2105 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สพป.เลย เขต 2
0071 นายไชยเชษฐ์ คูเมือง 09-8502-4305 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
0072 นางสาวนินภา คำชมภู 08-9696-7293 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ
0073 นางสาวนิติยา ผงบุญตา 0929026945 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโพนทอง เบอร์มือถือ
0074 นายณัฐวุฒิ แต่งภูเขียว 0833294364 ธุรการ โรงเรียนบ้านโพนทอง เบอร์มือถือ
0075 นายกฤษณะ บุญกาวิน 0961796554 ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง เบอร์มือถือ
0076 ว่าที่ ร.ท.ดิษฐ คำมา 0651186396 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ เบอร์มือถือ
0077 นางสาวกิ่งฟ้า บัวบาลบุตร 0611437804 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ เบอร์มือถือ
0078 นางพิศมัย คณะแพง 0967849937 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ เบอร์มือถือ
0079 นางสาววิรากานต์ ชุมหิน 0942875228 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ เบอร์มือถือ
0080 นางสาวกาญจนา ช่างเรือง 0854677512 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ เบอร์มือถือ
0081 นางสาวพัชรี สิงห์บุญมา 0983879054 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ เบอร์มือถือ
0082 นางพรทิภา พรมดี 0824265012 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ เบอร์มือถือ
0083 นายณัฐพล เมธินบุญนันท์ 062-915-2241 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ
0084 นางดรุณี วิจิตรปัญญา 086-237-5477 ครู โรงเรียนบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ
0085 นางสาววิไลวัลย์ จันทร์จุรี 064-242-1089 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ
0086 นางฐิติมน ทองเจริญ 097-252-5209 ครู โรงเรียนบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ
0087 นางนนทลี อาจแก้ว 080-182-5868 ครู โรงเรียนบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ
0088 นางพิชญาภัค โคตรมงคล 093-461-5019 ครู โรงเรียนบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ
0089 นางจิดาภา สุวรรณคำ 083-341-2052 ครู โรงเรียนบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ
0090 นายสุวิทย์ ป้องสุภาพ 099-808-3195 ครู โรงเรียนบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ
0091 นายสันติ จันทวงศ์ 0952265296 ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
0092 นางวิรัตน์ พันธ์ขาว 0807516971 บ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
0093 นายเอกพงษ์ สาศรี 0955245404 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ
0094 นายณัชพล เสนสุนทรชัย 0872362020 ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ
0095 นายเสกสันต์ พันสอน 0621472657 ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ
0096 นางน้ำทิพย์ กว้างขวาง 0801807317 ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ
0097 นางสาวสุพรรณี ชามนตรี 0930878820 พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ
0098 นายภาคินัย อุ่นแก้ว 0918399566 ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ
0099 นางสาวยุพาพิน สิงห์สุวรรณ 0648828960 ครู โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ
0100 นางสาวปวีรญา ขวัญชอบ 0986061295 ครูเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ
0101 นางสาวปาณิสรา มาละมัย 0936748102 ครู โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ
0102 นางสาวกมลชนก แก้วพิลารมย์ 08074323330 ครู โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ
0103 นายศุภวัฒน์ ทองทา 0852747029 ครู โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ
0104 นายกิตติ สมศรี 0832897707 ครู โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ
0105 นางสาวศศิธร ปลอดทองจันทร์ 0933465578 ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ
0106 นายวิพุธ สมศรี 0909599576 ครู โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ
0107 นายวิทยา วรีฤทธิ์ 0956691877 ครู โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ
0108 นางสาววิชุดา แสงขาว 0833532820 ครู โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ
0109 นางสาวญาณิศา ผิวฝาด 0899421610 ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ
0110 นางสาวเพลินพิชญา ระนาท 0981016634 ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ
0111 นางสาวชวภัสร นครโสภา 0982589698 ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ
0112 นางสาวศศิธร อินทร์ชัยศรี 0936825529 ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ
0113 นายสุจินดา ทัพชัย 098-4370501 นักการภารโรง โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา เบอร์มือถือ
0114 นางสาววริตา ชุมพล 092-4247994 ธุรการ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา เบอร์มือถือ
0115 นางสาววนิดา จันทร์เพ็ง 063-6530961 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา เบอร์มือถือ
0116 นายบุญโฮม วันนา 086-2309501 ครู โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา เบอร์มือถือ
0117 นางสาวนลินลักขณ์ ทองแสน 096-3636635 ครู โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา เบอร์มือถือ
0118 นางสาวชมาภรณ์ จันดา 065-2459291 ครู โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา เบอร์มือถือ
0119 นายทนงศักดิ์ สาระวงษ์ 094-9045378 ช่างไฟฟ้า 4
0120 นางขวัญใจ ผางสา 084-9205382 ธุรการโรงเรียน เบอร์มือถือ
0121 นายยุทธพงศ์ ชั่งสูงทรง 086-2026303 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนยาง เบอร์มือถือ
0122 นางพนิดา สาขามุละ 098-1727599 ครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0123 ว่าที่ ร.ต.ภานุพงษ์ โคธิเสน 090-5852071 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0124 นายวิรุต อุดทา 094-6409860 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0125 ว่าที่ ร.ต.พรพจน์ น้อยบาท 093-4864946 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0126 นางสาวชยาภา ทันดา 091-3594171 ครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0127 นางสาวประภัสสร แสนหลวง 099-7396891 ครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0128 นางสุพจนีย์ ก้อนพิลา 0817688442 ครูประจำชั้น ป.5-6 โรงเรียนบ้านกกบก เบอร์มือถือ
0129 นางเมตตา แสนพิลา 0846021936 ครูประจำชั้น อนุบาล โรงเรียนบ้านกกบก เบอร์มือถือ
0130 นายอภิศักดิ์ นาแก 0945764038 ธุรการ โรงเรียนบ้านกกบก เบอร์มือถือ
0131 นางมลิวัลย์ สุนสุข 0942987206 ครูประจำชั้น ป.3-4 โรงเรียนบ้านกกบก เบอร์มือถือ
0132 นางวรรณา ภักมี 0828581814 ครูประจำชั้น ป.1-2 โรงเรียนบ้านกกบก เบอร์มือถือ
0133 นายสาคร ภักมี 0862421368 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกบก เบอร์มือถือ
0134 นางสาวน้ำฝน ศรีเมืองแก้ว 080-0064868 ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนน เบอร์มือถือ
0135 นางสาวกนกวรรณ บับภาร 094-824-5455 ข้าราชการครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ
0136 นายภัทรพงศ์ เชิดชู 094-261-2323 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหัวขัว เบอร์มือถือ
0137 นางสาวพิมพ์นภา แก้วประเสริฐ 0644281479 ครูโรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย เบอร์มือถือ
0138 นางสาววรรณิภา ทะนสุข 081-203-8216 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหัวขัว เบอร์มือถือ
0139 นางรัชนี ธรรมประทีป 0882428897 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย เบอร์มือถือ
0140 นางสาวสลักกิติ์ จันทร์พาณิชย์ 0652654793 ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
0141 นางสาวกรองกาญจน์ ผิวศิริ 0854652644 ครูโรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย เบอร์มือถือ
0142 นายธนากร มาศยคง 0951705335 ครูโรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย เบอร์มือถือ
0143 นายเมธี สีน้อย 0835376860 โรงเรียนบ้านผาหวาย เบอร์มือถือ
0144 นางสาวกนกรดา เหล่าธรรม 0659639154 โรงเรียนบ้านผาหวาย เบอร์มือถือ
0145 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไกรพล 0990765299 โรงเรียนบ้านผาหวาย เบอร์มือถือ
0146 นางสาวสงกรานต์ ผงสุข 0876174340 โรงเรียนบ้านผาหวาย เบอร์มือถือ
0147 นางสาวปภัสสร ดีธงทอง 0651079471 ครูโรงเรียนบ้านนายาง เบอร์มือถือ
0148 นางสาววรารัตน์ สอนประเทศ 0909828167 โรงเรียนบ้านผาหวาย เบอร์มือถือ
0149 นางสาวศุจินทรา สาครขันธ์ 088-030-6702 ข้าราชการครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ
0150 นายวุฒิพงษ์ เตือนจันทร์ทึก 0843548716 ครูโรงเรียนบ้านนายาง เบอร์มือถือ
0151 นางสาวจิราภรณ์ เหลาเจริญ 0939619914 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง เบอร์มือถือ
0152 นางสาวรุจิรา เมธี 080-748-4355 ข้าราชการครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ
0153 นางสาวสรัญญพัชร์ แสนจันทร์ 080-004-4701 ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ
0154 นางสาวมัลลิกา เชื้อบุญจันทร์ 098-121-4787 ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ
0155 นางสาวจิราภรณ์ จรัสกาย 0630033100 ธุรการโรงเรียนบ้านนาล้อม เบอร์มือถือ
0156 นายสุทธิชัย แก้วพิภพ 0810595789 ครูโรงเรียนบ้านนาล้อม เบอร์มือถือ
0157 นางสาวกกกนก เพ็งสิงห์ 087-949-2298 ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
0158 นางวาสนา ศรีเมืองแก้ว 080-191-7028 ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ
0159 นางสาวสุชาดา แสงตาปัน 0652631456 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาล้อม เบอร์มือถือ
0160 นายไพรวรรณ สิงห์ทองลา 0807633750 ช่างไฟฟ้า ช.4 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง เบอร์มือถือ
0161 นายวีระ ซาภักดี 0647342354 พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง เบอร์มือถือ
0162 นางสาวกฤตยา ผ่องพันธุ์ 0821154134 ครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง เบอร์มือถือ
0163 นายวุฒติพงษ์ เจริญทรัพย์ 0656586830 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโนนสว่าง เบอร์มือถือ
0164 นางสาวอารีรัตน์ ผิวฝาด 0807323884 โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
0165 นางสาวกาญจนา ราชตะบุตร 0610321079 พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนบ้านโนนสว่าง เบอร์มือถือ
0166 นางสาวกติกา พิมพ์เสนา 0903372203 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
0167 นางปภัสรา ชนะทุม 0801639815 ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
0168 นางสาวสุพรรษา จันทนาม 087-6388999 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ
0169 นางสาวยุพา อ่อ่นเวียง 080-7757485 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ
0170 นางสาวธัญชนก ป้องนารา 081-8994014 ครูโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ
0171 นางสาวพัทปิยา มุงคุณ 084-7983447 ครูโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ
0172 นางเนาวนิต เหง่าศรี 064-7866864 ครูโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ
0173 นางสาวสุภาวดี ขวัญหยุด 0988232206 โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
0174 นางบุญเทียม นนทโคตร 081-8713862 ครูโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ
0175 นายวุฒิชัย ดานะ 0872295655 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0176 นายสุรสิทธิ์ นนทโคตร 095-6369640 ครูโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ
0177 นางยุวนิดา ฤาชา 0952352325 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0178 นางสุดใจ ฝันดี 0804272709 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0179 นายอุเทือง มะดาศรี 0621343687 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0180 นางสาวอรทัย ต้นสุข 0930616387 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0181 นายธนาวัฒน์ จำปา 0986496391 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0182 นางสาวสุดาทิพย์ มีหมู่ 0828842232 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0183 นายนัฐกรณ์ หะธรรมวงค์ 0847898634 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0184 นางสาวศิริรัตน์ แสนเวียง 0979835652 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0185 นายพิสิทธิ์ แก้วพิภพ 0990864992 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0186 นายขวัญชัย เสมอไวย์ 0979456999 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0187 นายอิทธิพล บุตรดีศักดิ์ 0872332810 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0188 นางสาวนิภา พุทธรา 0901400390 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0189 นายณัฐพงษ์ เกษทองมา 091-727-0516 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ
0190 นายวินัย ไชยราช 095-7591091 โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
0191 นายนิติศักดิ์ เคนโยธา 089-9917490 โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
0192 นางสาวกุญช์ชญา การะเกษ 063-635-7791 ธุรการโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ
0193 นางสาวเขมญกา อิ่มวิเศษ 0974622655 ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง เบอร์มือถือ
0194 นายภานุชัย คำชะนะ 0895752591 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโคกสง่า เบอร์มือถือ
0195 นางสาวนุสรา สุขิตา 0851009187 ธุรการ โรงเรียนโคกสง่า เบอร์มือถือ
0196 นายสุวิชา จันทร์เพ็ง 0828464639 พนักงานราชการ โรงเรียนโคกสง่า เบอร์มือถือ
0197 นางสาวอรุณโรจน์ หมอแสน 0927930678 ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกสง่า เบอร์มือถือ
0198 นายสราวุทธ จันทร์ผัด 0951696367 ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกสง่า เบอร์มือถือ
0199 นายระชา ทองน่วม 0903420587 ครู โรงเรียนโคกสง่า เบอร์มือถือ
0200 นางสาววิชุลลดา ศิริเกษ 0885954858 ครู โรงเรียนโคกสง่า เบอร์มือถือ
0201 นางสาวเพ็ญพร ภูหัวเพ็ก 0879478585 ครู โรงเรียนโคกสง่า เบอร์มือถือ
0202 นางสาวมะยุรา พิมพ์มหา 0854524971 ครู โรงเรียนโคกสง่า เบอร์มือถือ
0203 นางจันทิมา พลสวัสดิ์ 0856454129 ครู โรงเรียนโคกสง่า เบอร์มือถือ
0204 นางสาวสุจาริณี แก้วโวหาร 0982128541 ธุรการ โรงเรียนบ้านพองหนีบ เบอร์มือถือ
0205 นางจุฑามาศ พลซา 0951961419 ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก เบอร์มือถือ
0206 นางสาวอรพรรณ บัวระภา 0878647911 ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก เบอร์มือถือ
0207 นางสาวขวัญธิดา ภวภูตานนท์ 0986616911 ครู คศ.1โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก เบอร์มือถือ
0208 miss. Chitdoung Siriwan 0895898023 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก เบอร์มือถือ
0209 นางสาวนุชนารถ เณรโต 0658507907 ธุรการโรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก เบอร์มือถือ
0210 นางทองรินทร์ ศรีอินทร์ 095-5011217 ครูโรงเรียนบ้านโนน เบอร์มือถือ
0211 นางสาวฉัตรฑริกา โยธาภัดี 085-6966797 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนน เบอร์มือถือ
0212 นายเจตริณย์ ศรีภูมิพรม 061-4811840 ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนน เบอร์มือถือ
0213 นางสาวชญาดา คิดเข่ม 081-2721477 พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโนน เบอร์มือถือ
0214 นางสาวจินตหรา เสี้ยวภูเขียว 083-3430760 ครูโรงเรียนบ้านโนน เบอร์มือถือ
0215 นางนัฐนันท์ อาจมนตรี 061-1429947 ครูโรงเรียนบ้านโนน เบอร์มือถือ
0216 นายเกียรติศักดิ์ นิพวงลา 095-7382381 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนน เบอร์มือถือ
0217 นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์พาณิชย์ 085-8769818 ครูโรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
0218 นางเบญจวรรณ คำสอน 095-6210928 ครูโรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
0219 นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพฤาตรี 082-1116524 ครูโรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
0220 นางเพ็ญศรี อาจปาสา 081-9645909 ครูโรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
0221 นางสาวสุวรรณา ปิตตานัง 097-0400616 ครูโรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
0222 นายเสกสรร จันทวัน 087-2256246 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
0223 นางสาววิสสุดา สุโนนคุณ 0878781853 ครูโรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
0224 นางสาวสุพรรณี สารมะโน 0995656095 ครูโรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
0225 นายทวิช วันหากิจ 081-9541418 รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปากปวน เบอร์มือถือ
0226 นางสาวอัจฉรา ศรีหา 083-3292547 บุคลากรวิทย์ โรงเรียนบ้านปากปวน เบอร์มือถือ
0227 นางสาวพรเฉลิม สุพรมอินทร์ 086-8552312 ครู โรงเรียนบ้านปากปวน เบอร์มือถือ
0228 นางมลิวรรณ อินทรส 089-1500470 ครู โรงเรียนบ้านปากปวน เบอร์มือถือ
0229 นางวารุณี สุวรรณสิงห์ 063-3436229 ครู โรงเรียนบ้านปากปวน เบอร์มือถือ
0230 นางสาวจันทิมา บุญเทพ 091-2841589 ครู โรงเรียนบ้านปากปวน เบอร์มือถือ
0231 นางศุภามาศ ภักดี 062-2027524 ครู โรงเรียนบ้านปากปวน เบอร์มือถือ
0232 นางรื่นฤดี ผุยมาตย์ 093-4841092 ครู โรงเรียนบ้านปากปวน เบอร์มือถือ
0233 นางสาวจริยา สีดามาต 089-5701628 ครู โรงเรียนบ้านปากปวน เบอร์มือถือ
0234 นางสาวหยาดพิรุณ ศรีภูมิ 064-2397150 ครู โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง เบอร์มือถือ
0235 นางสาวปทิณญา สายขุน 090-2363067 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง เบอร์มือถือ
0236 นางวิมลรัตน์ เนธิบุตร 091-8646246 ครู โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง เบอร์มือถือ
0237 นางสาวสุพัตรา บุบผา 08-3356-1679 ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เบอร์มือถือ
0238 นายเริงชัย อาญาเมือง 0901273329 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพองหนีบ เบอร์มือถือ
0239 นางสาวชนิดา บุญวงค์ 088-7364506 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านพองหนีบ เบอร์มือถือ
0240 นางสาวเกษรา เสาสุเมญ 081-7746480 ครู โรงเรียนบ้านพองหนีบ เบอร์มือถือ
0241 นางสาวเบญจวรรณ จันทรานนท์ 065-7015567 ครู โรงเรียนบ้านพองหนีบ เบอร์มือถือ
0242 นายเอกลักษณ์ ทองโคตร 0934954223 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0243 นางรัชนี ทิพย์รักษ์ 0972502527 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0244 นางสาวแขขวัญ กาบบัวงาม 0972733679 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0245 นางสาวพัชรี ภิญโญฤทธิ์ 0641365435 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0246 นายวุฒิวงศ์ ประดับวัน 0878690083 บ้านวังลานวังทอง เบอร์มือถือ
0247 นางสาวสุวิมล กองเกิด 0996322703 โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง เบอร์มือถือ
0248 นายสิรณัฏฐ์ วงษ์เวียน 095-941-9188 ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) เบอร์มือถือ
0249 นายอภิวัฒน์ ชัยเสน 0862490016 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0250 นางพรรณปพร ชัยเสน 0858532981 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0251 นายนัฐพล บุญยรัตน์ 064-859-3966 ครูผู้ช่วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) เบอร์มือถือ
0252 นายหนูบน น้อยลา 0832688269 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0253 นายธีรพงศ์ โนพันธุ์ 088-318-5195 ครูผู้ช่วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) เบอร์มือถือ
0254 นายนคร ศรีจำปา 0857608842 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0255 นายบุญเลิศ หาโกสีย์ 0956632006 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0256 นางสาวรัชนีกร ศรีสุข 097-039-9021 ครูผู้ช่วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) เบอร์มือถือ
0257 นางสาวนันท์นภัส สาหล้า 086-855-1145 ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) เบอร์มือถือ
0258 นายมาโนชณ์ โนนทิง 0831425268 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0259 นายมณเทียร จักร์คำ 0945121255 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0260 นางอรรจมาภรณ์ ธนบูลย์เมธี 083-493-5053 ครูผู้ช่วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) เบอร์มือถือ
0261 นายเด่นพงษ์ พลฉวี 0812615243 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0262 นางปิยวรรณ ไกรพล 081-004-3024 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) เบอร์มือถือ
0263 นายอพิเชษฐ์ เกษทองมา 0621353739 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0264 นางสาววิกัญญา วิระกุล 085-879-7897 ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) เบอร์มือถือ
0265 นางพีรญา พิศงาม 085-008-4263 ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)
0266 นางสาวแพรวพรรณ เทพปิน 098-294-9646 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เบอร์มือถือ
0267 นางจุฑาทิพย์ สุขะลี 063-045-0603 ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)
0268 นางสาวปวีณา ทองห่อ 083-087-2616 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เบอร์มือถือ
0269 นางสาวภัทรา พิลาเกิด 085-6933133 ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)
0270 นายธนานนท์ วิทาทาน 096-363-2935 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เบอร์มือถือ
0271 นางสาวธาวินี พลซา 098-097-8943 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เบอร์มือถือ
0272 นางสาวสุนิษา นุขุนทด 092-260-0309 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เบอร์มือถือ
0273 นางสาวชนิกนันท์ บุญกว้าง 06-4048-8284 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เบอร์มือถือ
0274 นางสาวปิยะรัตน์ มนัญชัย 082-579-5605 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
0275 นางสาวฐิติมา ธงพรรษา 0838539214 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เบอร์มือถือ
0276 นายโยธิน สกุลเดช 0862322909 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เบอร์มือถือ
0277 นางสาวสุธาดา พรมราช 092 4628598 โรงเรียนบ้านวังม่วง ธุรการโรงเรียน เบอร์มือถือ
0278 นางสาววราภรณ์ อินทรนาม 094 2210570 โรงเรียนบ้านวังม่วง ครูอัตราจ้าง เบอร์มือถือ
0279 นางสาวยุวดี เผยศิริ 089 9827405 โรงเรียนบ้านวังม่วง ครูผู้ช่วย เบอร์มือถือ
0280 นางสาววรกาญจน์ ธัญญารักษ์ 086 451 6285 ครู โรงเรียนบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ
0281 นางสาวปิยธิดา แถวอุทุม 086 2385969 ครู โรงเรียนบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ
0282 นายสุทธิชัย สระลา 098 1933396 ครู โรงเรียนบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ
0283 นายภานุพงศ์ คำพิมพ์ 088 3139491 ครู โรงเรียนบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ
0284 นางสาวนภสร ดีอุดมจันทร์ 062-6353517 ครู โรงเรียนบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ
0285 นางสาวปรียานุช ขันทะชา 092 8698791 ครู โรงเรียนบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ
0286 นางสาววรัฎธญา บุบผา 086 2295367 ครู โรงเรียนบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ
0287 นายเสรี ศรีชามก 080 6884889 ครู โรงเรียนบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ
0288 นางนันทา วงษา 064 625 3728 ครู โรงเรียนบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ
0289 นางเอมอร ไชยนุ 083 3462290 ครูโรงเรียนบ้านวังม่วง
0290 นางน้อมใจ วังภูมิใหญ่ 062 453 4305 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ
0291 นางสาวสมฤทัย ฐานะทรัพย์ปัญญา 0800719817 ครู โรงเรียนบ้านโคกแฝก เบอร์มือถือ
0292 นางพรทิพย์ จันทิชู 0899316118 ครูโรงเรียนบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ
0293 นางสาวปภัชญา เสมาเพชร 0934784441 ครูโรงเรียนบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ
0294 นางสาววิไลพร แซ่เตีย 0802845619 ครูโรงเรียนบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ
0295 นายจักรกฤษณ์ จงเด่นกลาง 0843283768 ครูโรงเรียนบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ
0296 นายอลงกรณ์ ภูงามดาว 0619750839 ครูโรงเรียนบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ
0297 นางสาวจารุวรรณ คงอนนท์ 0930689128 ครูโรงเรียนบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ
0298 นางสาวณัฏฐ์ชนากานต์ หม่องคำมี 0624298198 ครูโรงเรียนบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ
0299 นางสาวเสาวณีย์ คำดี 0899913400 ครูโรงเรียนบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ
0300 นายฤกษ์ชัย คำมุงคุณ 0832569594 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ
0301 นางสาวศิริศิลป์ ถิ่นคำแบ่ง 0810373317 ธุรการโรงเรียนบ้านแสนสุข เบอร์มือถือ
0302 นางสาวพัชรินทร์ นะวะสิมมา 0933566251 ครูโรงเรียนบ้านแสนสุข เบอร์มือถือ
0303 นางสาวของขวัญ โพธิ์เตมีย์ 0886647519 ครูโรงเรียนบ้านแสนสุข เบอร์มือถือ
0304 นางสาวกัลยาณี ศรีจันทร์ 0629329337 ครูโรงเรียนบ้านแสนสุข เบอร์มือถือ
0305 นายฤกษ์ชัย คำมุงคุณ 0833569594 โรงเรียนบ้านแสนสุข เบอร์มือถือ
0306 นายฤกษ์ชัย คำมุงคุณ 0833569594 รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข เบอร์มือถือ
0307 นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทะรัตน์ 0979376231 ครู โรงเรียนโคกสง่า เบอร์มือถือ
0308 นางสาวพรทิพย์ โมคทิพย์ 080-0091052 ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ
0309 นางสาวกรรณิการ์ สร้อยเสนา 090-8589679 ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ
0310 นางสาวสุพัตรา บุตรศรี 083-4171075 ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ
0311 นางสาวกรรณศมนช์ ป้องปา 061-1247625 ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ
0312 นางสาวธีรยา เทศสาย 098-6154742 ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ
0313 นายอภิชาติ ราชสวัสดิ์ 085-1457590 ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ
0314 นางสาวปวีณา สุวอเขียว 088-3107-656 ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0315 นางสาววิรัญชนา คติพงศานุวัตร 082-1245-755 ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0316 นางสาวอัญฐิกา คูณแสง 088-3107-656 ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0317 นางสาวเยาวรัตน์ สาน้อย 0956712424 เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนภูทอง เบอร์มือถือ
0318 นางสาวโยผกา พลโยธา 088-7303-465 ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0319 นางสาวกาญจนา มีที 0834382122 ครู โรงเรียนบ้านโนนภูทอง เบอร์มือถือ
0320 นายจันทร์ลอย สุรภีร์ 081-2615-842 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0321 นางสาวกิติยาภร คำสอาด 0910655897 ครู โรงเรียนบ้านโนนภูทอง เบอร์มือถือ
0322 นางสาววราลักษณ์ ไชยเสือ 0828476855 ครู โรงเรียนบ้านโนนภูทอง เบอร์มือถือ
0323 นางพิไลพร มานัส 0621976039 ครู โรงเรียนบ้านโนนภูทอง เบอร์มือถือ
0324 นางอินปัน พันธ์บุญศรี 085-4610-599 ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0325 นายภัทรเดช สุทาธรรม 0956575357 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนภูทอง เบอร์มือถือ
0326 นายธนพล ปัญจิต 085-0059-702 ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0327 นายอภิวัฒน์ สีมาสี 062-9867-049 ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0328 นางจิราพร สีหา 0857536166 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ เบอร์มือถือ
0329 นางสาวหทัยชนก แสงทอง 0942613555 ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ เบอร์มือถือ
0330 นางสาวสุนิษา บุญงาม 0934278210 ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ เบอร์มือถือ
0331 นางสาวอัญญณี พรมศรีจันทร์ 0611409335 ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ เบอร์มือถือ
0332 นางพัชรี นาอุ่นเรือน 0621603616 ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ เบอร์มือถือ
0333 นางสมสมร อินทรเพชร 0829974476 ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ เบอร์มือถือ
0334 นางมณีวรรณ ไพศรี 083-3583166 ครู โรงเรียนบ้านป่าบง เบอร์มือถือ
0335 นางสาวพรพรรณ กลุ้มศิล 094-5152344 ครู โรงเรียนบ้านป่าบง เบอร์มือถือ
0336 นายสุริยา ภูพันเชือก 096-2316820 ครู โรงเรียนบ้านป่าบง เบอร์มือถือ
0337 นางสาววิทัญญา แสงชาติ 082-1286119 ครู โรงเรียนบ้านป่าบง เบอร์มือถือ
0338 นายสุวิจักขณ์ พุทธิชัยพาณิช 062-1198937 ครู โรงเรียนบ้านป่าบง เบอร์มือถือ
0339 นางอภิญญา ภูมิคอนสาร 088-5329664 ครู โรงเรียนบ้านป่าบง เบอร์มือถือ
0340 นายยุทธพงศ์ แสนพันศิริ 098-5304446 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านป่าบง เบอร์มือถือ
0341 นางสาวชุติมา วงษา 0807635939 ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม เบอร์มือถือ
0342 นายกฤตมงคล ศรีคำ 0610628467 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
0343 นายวสันต์ โคตรมงคล 0898627468 ครู โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
0344 นายสายัณต์ พันธ์สิงห์ 0875922592 ครู โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
0345 นางสาวดาราณี ศรีประเสริฐ 0982363298 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
0346 นางสาวปาวีณา นามมะตะ 0855974597 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
0347 นางสาวดรัลรัตน์ สารพิมพา 0875427499 ครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
0348 นายจรูญ มั่งมูล 0981727924 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
0349 นางสาวสุทธินี แก้วจอหอ 0988549179 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
0350 นางอัจฉราภรณ์ ชวกิจธนพงศ์ 0857559219 ครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
0351 นางปราริฉัตร แย้มนวล 093-3411556 ธุรการ โรงเรียนบ้านป่าบง เบอร์มือถือ
0352 นางสาวณัฐติยา วงไชยา 0652109933 ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยกาบเเปลือย เบอร์มือถือ
0353 นางจงรักษ์ เทพบุตร 0930862640 ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง เบอร์มือถือ
0354 นายวีระพล ภูมิยิ่ง 0934562721 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านซำม่วง เบอร์มือถือ
0355 นางสาวสุภาวดี พรหมหล้า 0870481608 โรงเรียนบ้านห้วยกาบเเปลือย เบอร์มือถือ
0356 นางสาวสุดใจ ขันงาม 0820954685 ครู โรงเรียนบ้านซำม่วง เบอร์มือถือ
0357 นางสาวธัญพร เรืองเดช 0637579346 ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง เบอร์มือถือ
0358 นางสาวสิริกัลยา แสงบุราณ 0843530642 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
0359 นางสาวจีระวรรณ พรมทา 0883006320 ครู โรงเรียนบ้านซำม่วง เบอร์มือถือ
0360 นางสาวเสาวณี เรืองคำ 0934414187 โรงเรียนบ้านห้วยกาบเเปลือย เบอร์มือถือ
0361 นางสาวนิชานันท์ แสนเยีย 0970826419 ครู โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง เบอร์มือถือ
0362 นายสุรวิชญ์ ละลี 0849340805 โรงเรียนบ้านห้วยกาบเเปลือย เบอร์มือถือ
0363 นางสาวทิพย์วานี พรมดี 0872280488 ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง เบอร์มือถือ
0364 นางสาวทิพวรรณ อุบล 0981252200 ธุรการโรงเรียนบ้านนาอีเลิศ เบอร์มือถือ
0365 นางสาวพชรพร วงษ์ไกรสร 0878542331 บุคลากรวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง เบอร์มือถือ
0366 นางสาวมุขรินทร์ แกล้วกสิกรรม 0963327988 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
0367 นางสาวนารีรัตน์ โพธิ์โน 0802617859 ครูวิทยากรท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองขาม
0368 นางสาวอาพัชรี แสงโสดา 0617387495 ครูโรงเรียนบ้านนาอีเลิศ เบอร์มือถือ
0369 นางคำภักดิ์ สอนพรหม 0623031139 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง เบอร์มือถือ
0370 นายนัทพล สนธิพงษ์ 0611061064 ครู โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง เบอร์บ้าน
0371 นายณัฐพงษ์ ระเวรี 0926941919 ครู โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง เบอร์มือถือ
0372 นายสมพร ไชยแสง 0817089367 ผอ.รร.บ้านโคกมน รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รรบ้านหนองขาม
0373 นางสาวทิพย์ภาพร สิมมาสุด 061-1251622 ครูธุรการ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ เบอร์มือถือ
0374 พิมปไพ สาริภา 0653083739 ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ เบอร์มือถือ
0375 นางสาวณิชกุล พันสนิท 095-8747075 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านอีเลิศ
0376 นางสาวปิยาภรณ์ มูลลี 087-2244524 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านอีเลิศ
0377 นางสาวจันทิภา สิงสา 086-1868718 โรงเรียนบ้านน้ำทบ เบอร์มือถือ
0378 นางสุปรียา ชมวงศ์ ๐๙๓-๔๓๙๔๓๔๙ ครู โรงเรียนบ้านอีเลิศ
0379 นายปกป้อง บอกชัยภูมิ ๐๙๕-๙๐๘๗๓๗๒ ครู โรงเรียนบ้านอีเลิศ
0380 นางสาวนิยม บุตรลำภู 0610256733 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองตูม เบอร์มือถือ
0381 นายดำรงพล มงคล ๐๘๐๑๖๗๕๘๐๒ ครู โรงเรียนบ้านอีเลิศ
0382 นางสาวยุภาพรรณ์ สันทา ๐๘๘๕๖๒๖๑๐๔ ครู โรงเรียนบ้านอีเลิศ
0383 นางสาวภัคภัทร์ โคลา 062-1255257 โรงเรียนบ้านน้ำทบ เบอร์มือถือ
0384 นายธวิจักร พลวงค์ 0612834836 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองตูม เบอร์มือถือ
0385 นางประยงค์ สุวอ 085-7518840 โรงเรียนบ้านน้ำทบ เบอร์มือถือ
0386 นางลภัสรดา ชินมา 082-8536985 โรงเรียนบ้านน้ำทบ เบอร์มือถือ
0387 นางสาวสุขิมตา พรหมมี ๐๘๗-๒๓๒๕๐๔๙ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ
0388 นางชนกานต์ รัตนโชคไพศาล 087-2176748 โรงเรียนบ้านน้ำทบ เบอร์มือถือ
0389 นางสาวบุษรา ทาสีจัน 089-5773616 โรงเรียนบ้านน้ำทบ เบอร์มือถือ
0390 นายชานนท์ เภาชัย 083-5618728 โรงเรียนบ้านน้ำทบ เบอร์มือถือ
0391 นายสมชาย สีย่อ 093-4782944 ครูผู้ช่วย โรงเรียนโนนสว่าโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ
0392 นายสุรจิต ปิ่นทอง 089-9419990 โรงเรียนบ้านน้ำทบ เบอร์มือถือ
0393 นายสมชัย อุณาพรหม 093-919128 โรงเรียนบ้านน้ำทบ เบอร์มือถือ
0394 นายกรรภิรมย์ ตราเงิน 0875691285 ครูผู้ช่วย โรงเรียนโนนสว่าโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ
0395 นาสาวอรพรรณ วันทองสุข 0986385322 ครูผู้ช่วย โรงเรียนโนนสว่าโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ
0396 นางสาวเบญจมาศ ก้อนใส 08020663 ครูโรงเรียนโนนสว่าโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ
0397 นางปวีณา พรมดี 0893948364 โรงเรียนบ้านโนนกกข่า เบอร์มือถือ
0398 นายศิริมงคล นวนมา 0956755154 โรงเรียนบ้านโนนกกข่า เบอร์มือถือ
0399 วรรณิกา แสงจันทร์ -637766559 บ้านหนองตูมท่ายาง เบอร์มือถือ
0400 ฤทธิไกร โสบุญมา 0982221575 บ้านหนองตูมท่ายาง เบอร์มือถือ
0401 ศุภรัตน์ พลอยสมบูรณ์ 0994840658 บ้านหนองตูมท่ายาง เบอร์มือถือ
0402 วันวิสา กูลหนองแดง (ธุรการ) 0990280901 บ้านหนองตูมท่ายาง เบอร์มือถือ
0403 นายสำเนียง แสงประชุม 06-5312-7698 นักการภารโรง โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เบอร์บ้าน
0404 นางสาวนินภา คำชมภู 05-9696-7293 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.เลย เขต ๒ เบอร์มือถือ
0405 นายธงชัย นามวงษ์ 08-5745-0609 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เบอร์มือถือ
0406 นางสาวเกื้อกูล แพงศรี 0810616951 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ
0407 นางสาว อินธุอร แก้วเสน 0879815400 ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ
0408 นางสาวสุชาดา เคหัง 06-2990-3289 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
0409 นายนิมิตต์ สุติยะวัน 09-5545-9623 ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ
0410 นางสาวพิชญา สิงยะเมือง 08-0628-7955 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี เบอร์มือถือ
0411 นายมิตรชัย พลชา 0854619732 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปวนพุ เบอร์มือถือ
0412 นางเพ็ญศรี แสนเภา 0872131690 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง เบอร์มือถือ
0413 นางศิริรัตน์ ธิแปลง 08-6220-3248 ผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาซำแซง เบอร์มือถือ
0414 นายปริทัศน์ เกาะน้ำใสสุภานนท์ 06-3054-9479 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำนกจิบ เบอร์มือถือ
0415 นางสมควร ดานะ 0882740395 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข เบอร์มือถือ
0416 นางนงนุช แก้วไชยะ 08-8560-6667 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนอ เบอร์มือถือ
0417 นายอลงกรณ์ ศรีพงศ์พยอม 08-2493-6978 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0418 นายฉัตรวุฒิ อิ่มชมชื่น 0872168799 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่่ อ.หนองหิน เบอร์มือถือ
0419 นายชิษณุพงศ์ พรมมาวัน 0973187524 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาซำแซง เบอร์มือถือ
0420 นายพิพัฒน์ งามชัยภูมิ 09-3446-1268 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ
0421 นางปาลิดา เพชรนาวาส 0956612391 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี เบอร์มือถือ
0422 นายมงคล สาระสุข 0821244211 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซำนกจิบ เบอร์มือถือ
0423 นางสาวสาวิภา บงแก้ว 0935412663 ธุรการโรงเรียนบ้านซำนกจิบ เบอร์มือถือ
0424 นายอภิชาติ ศรีสุข 0819752908 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำนกจิบ เบอร์มือถือ
0425 นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยแก้ว 0860397411 โรงเรียนบ้านซำไคร้ เบอร์มือถือ
0426 นางสาวปูริดาภ์ อยู่วราโชติ 062-4239415 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเกิ้ง เบอร์มือถือ
0427 นายคณิศภูมิ ภูมิ่งศรี 09-6386-2155 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ
0428 นางณัฐกฤตา สอนสุภาพ 08-1048-3391 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย เบอร์มือถือ
0429 นางปาลิดา เพชรนาวาส 095-6612391 บ้านกุดลันน้อยคีรี เบอร์ภายใน สพป.
0430 นางสมควร ดานะ 088 274 0395 โรงเรียนบ้านศรีรักษา เบอร์มือถือ
0431 นายสุภชัย อินทะสุระ 0985857738 โรงเรียนบ้านซำพร้าว เบอร์มือถือ
0432 นางสาวธัญวลัย หงษ์ทอง 0610303869 ธุรการโรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ เบอร์มือถือ
0433 นายยืนยง นนทวิศรุต 0843472395 ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ
0434 นางสาวศศิธร อินทร์ชัย 0957310604 พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ
0435 นางณฐมล ศรีหนารถ 0892686618 ครูโรงเรียนบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ
0436 นายอำพล ภาชะนัย 0872220728 ครูโรงเรียนบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ
0437 นายทองสุข ตุลาเนตร 0898406364 ครูโรงเรียนบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ
0438 นางภทรกมล พุฒตาล 0872200105 ครูโรงเรียนบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ
0439 นายประมวล ทวีไสย์ 0873733029 ครูโรงเรียนบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ
0440 นางวิไลลักษณ์ ทุมสวัสดิ์ 0833546389 ครูโรงเรียนบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ
0441 นายวิชัย ไชยคีนี 0899436620 ครูโรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
0442 นายภูมินทร์ เป็นสุข 0611314890 ครูโรงเรียนบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ
0443 นางสาวนันทนา นามกัน 0872365835 ครูโรงเรียนบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ
0444 นางนงนาฏ เพชรล้ำ 0956494882 ครูโรงเรียนบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ
0445 นางชลดา ขันตี 0956647286 ครูโรงเรียนบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ
0446 นางนงนาฏ เพชรล้ำ 0954694882 ครูโรงเรียนบ้านนาแก เบอร์มือถือ
0447 นางสาวสุจิตรา ชาวน้ำปาด 000000000 ครูโรงเรียนบ้านซำพร้าว เบอร์มือถือ
0448 นางสาวศิราณี เกษทองมา 0844286094 ครูโรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
0449 นางสาวสุภาวดี พลงาม 0833204397 ครูโรงเรียนบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ
0450 นางสาวกิ่งกาญจน์ สร้อยจันดา 0812610037 ครูโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120 เบอร์มือถือ
0451 นางศุภศรี บัวระภา 0883393360 ครูโรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
0452 นายทรงกรด ยศสภา 0872280984 ครูโรงเรียนบ้านนาแก เบอร์มือถือ
0453 นางสาวปฐมภรณ์ คำภาพล 0807477499 ครูโรงเรียนบ้านโนนกกจาน เบอร์มือถือ
0454 นายมานพ พงษ์สวัสดิ์ 0887338356 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ เบอร์มือถือ
0455 นายเกษม ภาษี 096-9421694 ครูโรงเรียนบ้านหินเกิ้ง เบอร์มือถือ
0456 นางสาวนงลักษณ์ กรรณลา 0810872590 ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่่นา เบอร์มือถือ
0457 นางรุุ่งนภา แทนธานี 0831223393 ครูโรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ
0458 นางประสิทธิ์ ภาคำตา 0895774463 ครูโรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ
0459 นายเนาว์ เสือพาดกลอน 0885631430 ครูโรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ
0460 ูนายวรวิทย์ พิมตระการ 0801872803 ครูโรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ
0461 นายชุติพันธ์ บุตตะเกิด 0847979270 ครูโรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ
0462 นายพยุงศักดิ์ ศรีทิม 0879190776 ครูโรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ
0463 นายสุทัศน์ จารชาพรมมา 0956704004 ธุรการโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย เบอร์มือถือ
0464 นายวุฒิพงษ์ สมใจ 0870192062 นักการภารโรงโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย เบอร์มือถือ
0465 นางจงกล ดรวิชา 0830292903 พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนโนนสว่าโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ
0466 นางนภาพร สายคำภา 0862992190 พนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย เบอร์มือถือ
0467 นางสาวบ่อแก้ว สมเสียง 0821010093 ครูผุ้ช่วยโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย เบอร์มือถือ
0468 นางสาวจิระภรณ์ พรหมศิริ 0933370006 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย เบอร์มือถือ
0469 นางสาวสุพัตรา สาริยา 0942016860 ครูผู้ช่่วยโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย เบอร์มือถือ
0470 นางสาวอรพรรณ บัวระภา 0878647911 ครูโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย เบอร์มือถือ
0471 นางกนกวรรณ บุตรธนู 0807767733 ครูโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย เบอร์มือถือ
0472 นางวราลักษณ์ คำมุงคุณ 0973063656 ผู่อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ เบอร์มือถือ
0473 นางมลระวี ปานทอง 0872252320 ครูโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย เบอร์มือถือ
0474 นางเพียงใจ กรรณลา 0872226993 ครูโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย เบอร์มือถือ
0475 นางเกษร สีหา 0885125523 ครูโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย เบอร์มือถือ
0476 นางอำนวย แก้วพิภพ 0878540373 ครูโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย เบอร์มือถือ
0477 นายไพฑูรย์ จริมา 0000000000 ครูโรงเรียนบ้านท่่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย เบอร์ภายใน สพป.
0478 นายยงยุทธ ศรีชัย 0852688269 ครูโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย เบอร์มือถือ
0479 นายประดิษฐ์ แก้วพิภพ 0872224980 ครูโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย เบอร์ภายใน สพป.
0480 นางสาวสุพรพิศ คมขำ 0885619155 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอีเลิศ เบอร์มือถือ
0481 นายเอกทนต์ บุตรนัย 0836656698 นักการภารโรงโรงเรียนบ้านนาอีเลิศ เบอร์มือถือ
0482 นางสาวมณีรัตน์ พรมโคตรค้า 0955962851 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เบอร์มือถือ
0483 นางภัสราภรณ์ บุญแก้ว 0872581519 ครูโรงเรียนบ้านาอีเลิศ เบอร์มือถือ
0484 นางประภาพร ศรีบุญเรือง 0857453821 ครูโรงเรียนบ้านนาอีเลิศ เบอร์มือถือ
0485 นายคนึงนิตย์ แก่นโนลา 0804100414 นักการภารโรงโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0486 นายประวิทย์ นาเจิมพลอย 0910510856 ธุรการโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0487 นางสาวบุบผาทิพย์ ฟ้าร่มขาว 0611288848 พี่เลี้ยงเด็กพิการโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0488 นางสาวจิระวรรณ ซุยพรม 0933329075 ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0489 นายวัชระกร ทาเชาว์ 0910616256 ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0490 นางสาวแสงเดือน พิมเขตร 0852096008 พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0491 นางน้อมจิตร ทวีชัย 0983783057 พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0492 นายทรงศักดิ์ มุ่งต่อม 081-768-2063 ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) เบอร์มือถือ
0493 นางสาวปทุมรัตน์ สารศรี 0800075072 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0494 นางสาวรุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร 0863585707 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0495 นางสาวทิวาทิพย์ แหนผัน 0861721079 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0496 นางสุพรรณี วงษ์จันทร์ 0848759137 ครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0497 นายอัฐพล นนทะโคตร 0880251052 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0498 นางสาวอุบลวรรณ ด่านกำมา 0933905623 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0499 นางวิภา เพียปลัด 0833342482 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0500 นายทิวานนท์ บุญเนา 0637287289 ครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0501 นางสาวนิตยาพร สว่างวงค์ 0828468383 ครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0502 นางสาวอุษณีย์ สีแก้วตู้ 0973052251 ครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0503 นายเดชา สอนนวล 0819651978 ครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0504 นางอมรรัตน์ บุรีทัศน์ 0806645395 ครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0505 นางสาวจิณณพัต ป้านภูมิ 0810500061 ครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0506 นางกาญจนา สมีแจ่ม 0811838683 ครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0507 นางละมัย สีแสง 0901945418 ครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0508 นางทัศพร เติมทองชัย 0810540847 ครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0509 นายพงษ์ศักดิ์ ธัญญประกอบ 0872304676 ครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0510 นางณฐมน บัวระภาสิริ 0810612119 ครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0511 นางรัตนาพร ทาเชาว ์ 0872197528 ครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0512 นางราตรี ป้านภูมิ 0828393023 ครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0513 นายชัยยศ พลเสน 0957620981 ครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0514 นายสายเมธี บุรีทัศน์ 0849532398 ครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
0515 รร.บ้านนาน้อยแสนสุข 0968537078 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข เบอร์มือถือ
0516 นางรัตนาพร ชัยยะ 0843625356 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข เบอร์มือถือ
0517 นางสาวนุจนัย เดชกุล 0810479093 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข เบอร์มือถือ
0518 รร.บ้านนาน้อยแสนสุข 0968537078 ครู โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข เบอร์มือถือ
0519 นายเสน่ กัณหา 08-6220-6258 ครู โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข เบอร์มือถือ
0520 นายกรณพัฒน์ วงษ์รินยอง 0968537078 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข เบอร์มือถือ
0521 นางปวีณา พรมดี 08-3994-8486 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ
0522 นางสาวกุศลส่ง กุลวงศ์ 09-8613-4895 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ
0523 นางสาวลลิตา มะลิตัน 09-3326-4628 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ
0524 นางสาวจิตราวดี สุคำภา 09-5661-5754 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ
0525 นายวัฒนา เนาว์แก้งใหม่ 09-1057-9936 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ
0526 นางสาวจตุพร ฝ่ายบุญ 08-7644-6264 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ
0527 นางสาวสุพัตรา ทองภูบาล 09-7985-8294 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ
0528 นางวิลาวัลย์ คลังกลาง 09-4165-6943 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ
0529 นางดวงจันทร์ เวียงอินทร์ 06-5119-9890 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ
0530 นางอุดสา สายสิงห์ 09-8201-9996 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ
0531 นายพนม เวียงอินทร์ 09-3327-9204 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ
0532 นางสาวอทิตยา บัวระภา 0957605230 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ
0533 นายกรณ์สกนธ์ สาวิสัย 09-6716-6053 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ
0534 นายวานิช ทาจิต 06-4097-3567 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ
0535 นายณัฐพล เมธินบุญนันท์ 06-2915-2241 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ
0536 นางสาวมัตติกา ด้วงเกต 09-5514-0097 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข เบอร์มือถือ
0537 นางมยุรฉัตร บุตรดีศักดิ์ 08-8534-5906 ครูโรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ
0538 นางสาวทองยูญ ศรีสวาท 087-856-1779 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหัวขัว เบอร์มือถือ
0539 นางเบญจมาภรณ์ จันนา 061-164-1773 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัว เบอร์มือถือ
0540 นายเกื้อกูล ชัยรินทร์ 080-183-2319 พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหัวขัว เบอร์มือถือ
0541 นางสาวอรนงค์ จันเส 0857417740 ธุรการโรงเรียนโรงเรียนบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ
0542 นางสาวชลทิชา เพ็ชรสวัสดิ์ 08-8338-5356 ครู โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน เบอร์มือถือ
0543 นายเรืองศักดิ์ สุวรรณ์ 09-3448-7675 ครู โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน เบอร์มือถือ
0544 นายธนกฤต วชรมงคลสิน 08-4518-3548 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน เบอร์มือถือ
0545 นายสมศักดิ์ สิงห์จำเริญ 09-3474-6414 นักการภารโรง โรงเรียนบ้านผาขาว เบอร์มือถือ
0546 นางสาวยุพิน สุขมีศรี 08-2123-6460 บุคลากรวิทย์-คณิต โรงเรียนบ้านผาขาว เบอร์มือถือ
0547 นางสาวสุรีย์พร ศรีสุนทร 08-8562-7527 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านผาขาว เบอร์มือถือ
0548 นางสาวธิติยา ทิพย์จันทร์ 08-3933-4880 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านผาขาว เบอร์มือถือ
0549 นางสาวสิริพร สวัสดีธรรม 08-5217-0091 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านผาขาว เบอร์มือถือ
0550 นางสายลม สุวรรณสิงห์ 08-6224-3714 ครู โรงเรียนบ้านผาขาว เบอร์มือถือ
0551 นางบุษบงกช ขันทะศรี 08-0181-3255 ครู โรงเรียนบ้านผาขาว เบอร์มือถือ
0552 นายจันทร์หอม ศรีสุนทร 08-7862-3625 ครู โรงเรียนบ้านผาขาว เบอร์มือถือ
0553 นางจันทร์เพ็ญ ลำคำ 08-3334-1529 ครู โรงเรียนบ้านผาขาว เบอร์มือถือ
0554 นางพรประภา วงศ์แก้ว 08-1872-2865 ครู โรงเรียนบ้านผาขาว เบอร์มือถือ
0555 นายศุภชัย อินทะสุระ 09-8585-4738 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำพร้าว เบอร์มือถือ
0556 นายณกรณ์ สาวิยะ 08-9572-9580 ครู โรงเรียนบ้านผาขาว เบอร์มือถือ
0557 นายวรวิทย์ ศรีสุนทร 08-7878-5278 ครู โรงเรียนบ้านผาขาว เบอร์มือถือ
0558 นายอดุลย์ สาวิยะ 08-9279-7141 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านผาขาว เบอร์มือถือ
0559 นางสาวมัตติกา ด้วงเกต 09-5514-0097 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข เบอร์มือถือ
0560 นายสีออ วงไชยา 08-3350-2832 ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข เบอร์มือถือ
0561 นางวิไลวรรณ หมีกุละ 06-5098-9059 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข เบอร์มือถือ
0562 นายนิมิตต์ สุติยะวัน 08-1260-3538 ครู โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข เบอร์มือถือ
0563 นายธงชัย ศรีมันตะ 0910647801 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมาก เบอร์มือถือ
0564 นางสิริณี สุนทราวิรัตน์ 08-1058-0031 ครู โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข เบอร์มือถือ
0565 นางอมร สะท้านบัว 08-3351-3432 ครู โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข เบอร์มือถือ
0566 นายบพิตร จันทร์อ้วน 08-6240-3873 ครู โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข เบอร์มือถือ
0567 นายสำเริง สุนทราวิรัตน์ 08-7857-1676 ครู โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข เบอร์มือถือ
0568 นายยุทธศักดิ์ สายคำภา 08-4794-0779 ครู โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข เบอร์มือถือ
0569 นายวัชร มหาฉวี 09-3002-1543 นักการภารโรง โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด เบอร์มือถือ
0570 นางสาววาสนา เพ็งจางค์ 09-8653-149 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด เบอร์มือถือ
0571 นายสุทิน อินทร์เจริญ 08-6242-4210 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด เบอร์มือถือ
0572 นางสาววรรณภา สิทธิโห 08-0614-0876 ครู โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด เบอร์มือถือ
0573 นางสาวปัญจพร เทียนสวัสดิ์ 09-3317-8778 ครู โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด เบอร์มือถือ
0574 นางสาวนภาลัย ติใจ 08-8066-8761 ครู โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด เบอร์มือถือ
0575 ว่าที่ร้อยตรีธนสาร เห็มนัด 06-5097-9593 ครู โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด เบอร์มือถือ
0576 นางสาวสุกัญญา ศรียงยศ 08-5784-8430 ครู โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด เบอร์มือถือ
0577 นายสุชาพจี นิภาดำรงค์ 09-6953-7880 รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ
0578 นางสาวกัญธิณี สายคำภา 08-8562-6723 ครู โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด เบอร์มือถือ
0579 นางสาวสุพัตรา ทองภูบาล 09-7985-8294 ครู โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด เบอร์มือถือ
0580 นางจุฑามาศ พรมลา 09-5659-3617 ครู โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด เบอร์มือถือ
0581 นางสาวณัฐพร ทองตัน 08-6256-8849 ครู โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด เบอร์มือถือ
0582 นางสาวมงกุฎเพชร กันนะลา 09-5225-1727 ครู โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด เบอร์มือถือ
0583 นางทองพูล เปานาเรียง 09-5671-1514 ครู โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด เบอร์มือถือ
0584 นางราตรี อนุสุเรนทร์ 09-5169-3846 ครู โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด เบอร์มือถือ
0585 นายเดช ดอนจันทร์โคตร 09-3123-5919 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด เบอร์มือถือ
0586 นางสาวมัตติกา ด้วงเกต 09-5514-0097 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ เบอร์มือถือ
0587 นางสาวสุพิน แสงตาปัน 08-3384-0623 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ เบอร์มือถือ
0588 นางสาวพรชนก แดงสีดา 08-1054-5427 ครู โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ เบอร์มือถือ
0589 นายสมนึก สายคำภา 08-8334-6445 ครู โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ เบอร์มือถือ
0590 นางเสาวนีย์ มีชิน 08-4794-3056 ครู โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ เบอร์มือถือ
0591 นายสุพริบ สอนสุภาพ 09-2674-7357 ครู โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ เบอร์มือถือ
0592 นายภูวดล บำรุงสำราญ 08-3341-4279 ผู้อำนวยการ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ
0593 นายสุภา แหลมคม 08-7857-2457 นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ
0594 นางสาวสุภาวดี ศรีบุรินทร์ 09-8216-8226 ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ
0595 นายสังคม บุตรลำภู 08-1049-3863 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ
0596 นายอภิเดช ขาวช้างพูล 09-4637-7997 ครู โรงเรียนบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ
0597 นายภาณุมาศ ศรีคำภา 09-0346-9961 ครู โรงเรียนบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ
0598 นางสุลาวัลย์ เฉลิม 08-6238-4546 ครู โรงเรียนบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ
0599 นางวิยดา อินธิเสน 08-9226-1440 ครู โรงเรียนบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ
0600 นางสาววิภาพร มาลาเพชร 08-5227-6689 ครู โรงเรียนบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ
0601 นางเอ็มอร สิมทอง 09-8626-1636 ครู โรงเรียนบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ
0602 นายเกียรติชัย ทองสุข 09-7196-5351 ครู โรงเรียนบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ
0603 นางเสาวนีย์ ดานะ 08-7855-2528 ครู โรงเรียนบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ
0604 นางสาวอิศราภรณ์ สิงห์เพียง 08-9715-9738 ครู โรงเรียนบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ
0605 นางพิไลพร มานัส 08-4392-0347 ครู โรงเรียนบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ
0606 นางสมควร ศรีโยธา 08-0010-3096 ครู โรงเรียนบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ
0607 นายเวชยันต์ ฮามธรรมา 08-7950-9573 ครู โรงเรียนบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ
0608 นางรัตนาพร นวนมา 08-7229-9949 ครู โรงเรียนบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ
0609 นางวิไลลักษณ์ วรรณประภา 08-1871-6019 ครู โรงเรียนบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ
0610 นายจักรกริช วรรณประภา 08-6242-0941 ครู โรงเรียนบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ
0611 นายธีระพันธ์ สุวรรณสิงห์ 08-8335-0789 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย เบอร์มือถือ
0612 นายสุรศักดิ์ อ่อนสาท้าว 09-6249-0165 นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ
0613 นางสาวสุภาวดี ศรีบุรินทร์ 09-8216-8556 ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ
0614 นายศักดิ์ชัย สิงห์สกล 09-9532-4140 ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ
0615 นางสาวเพ็ญพักตร์ สิงห์ปั้น 08-7862-2642 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ
0616 นางสาวรัชนีกรณ์ นามจริง 08-7852-9415 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ
0617 นายนพนันท์ ภูปัญญา 09-5717-3316 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ
0618 นางสาวรัชฎาภรณ์ นาแพงรัตน์ 08-9531-6974 ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ
0619 นางวรัชญา มีนา 08-4818-2176 ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ
0620 นางสาวมะลิ ไชยชนะ 08-9228-9691 ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ
0621 นายวสันต์ เริงนิสัย 09-8615-3007 ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ
0622 นายพิชาติ ไชยวงศ์ 084393-2035 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ
0623 นายพานิตร ภูประพันธ์ 08-6233-7217 นักการภารโรง โรงเรียนบ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ
0624 นางสาวศิริธร สร่างโศก 08-1730-1316 บุคลากรวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ
0625 นางสาวศรัญญา ไกรยารันต์ 09-8214-2315 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ
0626 นางสาวประมาวะดี เคนจันทา 08-0191-6315 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ
0627 นางสาวชนิดา เพ็งคำแสง 08-7425-5512 ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ
0628 นางสาวพิชญา สิงยะเมือง 09-3354-2655 ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ
0629 นายพิชิต สิงยะเมือง 09-6892-2453 ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ
0630 นายธีระกุล ดานะ 09-9543-5592 ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ
0631 นายวีระ โครตธรรม 09-1867-1160 ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ
0632 นางอรพินท์ สุโกสิ 08-7214-6329 ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ
0633 นายสมใจ สีแก้วตู้ 09-5169-0987 ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ
0634 นายสำราญ โตเปี่ยม 08-5746-7956 ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ
0635 นายยุทธชัย สุโกสิ 08-2100-6504 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ
0636 นางสาวเยาวรัตน์ สาน้อย 0956712424 เจ้าหน้าที่ธุการ โรงเรียนบ้านโนนภูทอง เบอร์มือถือ
0637 นางสาวพชรพร วงษ์ไกรสร 08-7854-2331 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโนนภูทอง เบอร์มือถือ
0638 นางสาวกิติยาภร คำสอาด 0910655897 ครู โรงเรียนบ้านโนนภูทอง เบอร์มือถือ
0639 นางสาวจารุวรรณ ชินอ่อน 09-2265-6573 ครู โรงเรียนบ้านโนนภูทอง เบอร์มือถือ
0640 นางพรสวรรค์ จริมา 08-7217-2993 ครู โรงเรียนบ้านโนนภูทอง เบอร์มือถือ
0641 นายเหรียญชัย กรรณลา 08-9575-6875 ครู โรงเรียนบ้านโนนภูทอง เบอร์มือถือ
0642 นายสมบุญ แก้วพิภพ 08-6234-8034 ครู โรงเรียนบ้านโนนภูทอง เบอร์มือถือ
0643 นางสาวสิริมาส พลหมื่น 08-9569-8158 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ
0644 นายธีรศักดิ์ ดอนอินทร์ 0918699297 พนักงานราชการโรงเรียนบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ
0645 นายเพลิงพันธ์ พิมพุฒิ 09-5356-6709 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ
0646 นางสาวสุพัตรา พงษ์ดี 08-7970-0568 ครูโรงเรียนบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ
0647 นางสาววิไลลักษณ์ บุตรวิไล 09-7320-7143 ครู โรงเรียนบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ
0648 นางสาวอัญชลี เศรษฐบุปผา 09-8239-4852 ครูโรงเรียนบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ
0649 นายปรัชญา นนยะโส 08-7954-7699 ครู โรงเรียนบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ
0650 นางพัชรี สีมารักษ์ 08-1871-5122 ครู โรงเรียนบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ
0651 นางฉวีวรรณ ไชยโสดา 06-2490-4154 ครู โรงเรียนบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ
0652 นางสาวชนิกานต์ เดชาพิชญ์ 08-1871-5645 ครู โรงเรียนบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ
0653 นางสาวจันทรา สุดหอม 08-1060-8213 ครู โรงเรียนบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ
0654 นายปริวัตร มะลิมาตร 0986086502 ครูโรงเรียนบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ
0655 นายเอกชัย ศรีชอบสุข 09-7072-5662 ครู โรงเรียนบ้านซำไคร้ เบอร์มือถือ
0656 นางสาววัชราภรณ์ สมอ่อน 08-9941-9324 ครู โรงเรียนบ้านซำไคร้ เบอร์มือถือ
0657 นางสิริรักษ์ ศรีชอบสุข 09-3656-7638 ครู โรงเรียนบ้านซำไคร้ เบอร์มือถือ
0658 นางสาวอรนงค์ จันเส 08-5741-7740 ธุรการ โรงเรียนบ้านแสนสุข เบอร์มือถือ
0659 นางสาววรนุช นิชำนาญ 09-8534-1002 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแสนสุข เบอร์มือถือ
0660 นางสาวกมลวรรณ ดอนพันเมือง 06-5302-5519 พนักงานราชการ โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ
0661 นางสาวกัลยาณี ศรีจันทร์ 08-6899-3015 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแสนสุข เบอร์มือถือ
0662 นางสาวมุจรินทร์ โปร่งจิต 08-0745-1488 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแสนสุข เบอร์มือถือ
0663 นายจิรานุวัฒน์ ดรพล 08-2857-9878 ครู โรงเรียนบ้านแสนสุข เบอร์มือถือ
0664 นายอธิราช พานนนท์ 08-2855-0905 ครู โรงเรียนบ้านแสนสุข เบอร์มือถือ
0665 นางปวีณา พรมดี 08-9394-8364 ธุรการ โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา เบอร์มือถือ
0666 นายสัมภาษณ์ บุญกัน 08-4907-1723 ภารโรง โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา เบอร์มือถือ
0667 นางยุพา ภูมิพานิชย์ 08-8145-9595 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา เบอร์มือถือ
0668 นายสุพจน์ ผ่านภูเขียว 08-6225-1827 รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา เบอร์มือถือ
0669 นางบ่อเงิน แสนวอ ไปอยู่ รร.บ้านซำกกค้อ 09-2730-4355 ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนกกข่า เบอร์มือถือ
0670 นางสาวพัชรี ศิริธร 09-8652-7538 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโนนกกข่า เบอร์มือถือ
0671 นายกิตติศักดิ์ แก้วพิภพ 08-4262-5221 ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านโนนกกข่า เบอร์มือถือ
0672 นางลภัสรดา ขินมา 08-2853-6985 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโนนกกข่า เบอร์มือถือ
0673 นางสาวกัลยาพร เปาป่า 09-0890-1002 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโนนกกข่า เบอร์มือถือ
0674 นายกิตติพงษ์ ทะสา 06-1335-1093 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโนนกกข่า เบอร์มือถือ
0675 นายกฤษฎา สายสมร 08-4359-9061 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโนนกกข่า เบอร์มือถือ
0676 นายกิติชัย พรมดี 08-1169-4898 ครู โรงเรียนบ้านโนนกกข่า เบอร์มือถือ
0677 นางจินตนา จันทร์อ้วน 08-6220-3026 ครู โรงเรียนบ้านโนนกกข่า เบอร์มือถือ
0678 นางสวัสดิ์ ประทุมทอง 08-2101-8073 ครู โรงเรียนบ้านโนนกกข่า เบอร์มือถือ
0679 นายคุซทรัพย์ วงษ์จันทร์ 08-2044-0614 ครู โรงเรียนบ้านโนนกกข่า เบอร์มือถือ
0680 นายกรณ์ ภัทรเมธาภักดี 08-1964-6429 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนกกข่า เบอร์มือถือ
0681 นายวิษณุ นามวิจิตร 08-5754-2283 นักการภารโรง โรงเรียนบ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ
0682 นางจินดาภา บุผู 08-4789-6134 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ
0683 นางบ่อเงิน แสนวอ 09-2730-4355 ธุรการ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ
0684 นางสามเอ็มริกา เสนา 09-8873-8721 บุคลากรวิทย์-คณิต โรงเรียนบ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ
0685 นางสาวปทุมทอง ป้องขวาพล 09-4280-7462 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ
0686 นางสาวดารารัตน์ หอมทรัพย์ 08-1352-7065 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ
0687 นางสุมิตรา ประทุมเม 08-8746-1236 ครู โรงเรียนบ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ
0688 นางรุ่งนภา ดรพล 06-1590-7045 ครู โรงเรียนบ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ
0689 นางวัชรินทร์ กินรี 09-5168-5662 ครู โรงเรียนบ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ
0690 นายชาตรี กินรี 09-8182-5461 ครู โรงเรียนบ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ
0691 นางบุญมี สิงห์ขวา 09-7319-1565 ครู โรงเรียนบ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ
0692 นายสมเจตน์ วงศ์ชมภู 08-1369-6840 ครู โรงเรียนบ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ
0693 นางนกน้อย ธัญญประกอบ 08-1975-1821 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหัวฝาย เบอร์มือถือ
0694 นางสาวปริศนา ปานทอง 08-1546-3731 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย เบอร์มือถือ
0695 นางบ่อเงิน แสนวอ 09-2730-4355 ธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย เบอร์มือถือ
0696 นายจารุพันธ์ ธัญญประกอบ 08-6006-6446 ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนบ้านหัวฝาย เบอร์มือถือ
0697 นางเยาวธิดา ศิริวิเศษ 08-8534-9705 ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย เบอร์มือถือ
0698 นายชินดนัย สาระฤทธิศักดิ์ 06-3004-6671 ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย เบอร์มือถือ
0699 นางสาววาสนา แสงงาม 09-1065-5909 ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย เบอร์มือถือ
0700 นายไมตรี ทวีชัย 08-1260-6384 ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย เบอร์มือถือ
0701 นายฤกษ์ชัย คำมุงคุณ 0832569594 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย เบอร์มือถือ
0702 นายนครินทร์ เชื้อจีน 09-8132-5696 ธุรการ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0703 นางสาวนภาพร แก้วอุดม 08-0417-9717 ครูผู้ช่วย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0704 นางสุริวัสสา คำตันบุญ 0656145197 ครูผู้ช่วย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0705 นายคำไมล์ บุญธรรม 08-8540-1835 ครูผู้ช่วย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0706 นางสมหวัง พิมเขต 06-3004-6744 พนักงานราชการ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0707 นางสาวมะลิวรรณ จันทะมา 09-1063-9909 ครู โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0708 นางเกวรีย์ โภคานิตย์ 09-5663-8384 ครู โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0709 นางแพรวพรรณ เสมอไวย์ 0622474979 ครู โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0710 นางยุวดี ดีสร้อย 08-1050-1549 ครู โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0711 นางวิรวัลย์ สาลารัตน์ 08-7226-1375 ครู โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0712 นางสาวดวงสมร ผ่านสำแดง 09-0237-7044 ครู โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0713 นางปวีณรัตน์ พฤคณา 06-1691-5629 ครู โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0714 นางวันเพ็ญ ตันกสิกิจ 08-7227-2932 ครู โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0715 นายประนอม ศรีโยธา 08-3350-7761 ผู้อำนวยการ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ
0716 นายศักดิ์ชาย ประทุมทอง 08-1799-4745 ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ เบอร์มือถือ
0717 นางสาวนัฎฐิกา. แก้วพิภพ 0959185996 ครู คศ.1 โรงเรียนโนนสว่าโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ
0718 นางสาวนิชานันท์ แสนเยีย 08-4601-2044 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ เบอร์มือถือ
0719 นางสาวรัติยา ธรรมมา 08-7233-1568 ครู โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ เบอร์มือถือ
0720 นางวัฒนา ศรีเกตุ 0873743327 ครู โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย เบอร์มือถือ
0721 นายคณิต มูลละ 08-1260-7417 ครู โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย เบอร์มือถือ
0722 นายสุริยันต์ อินทร์ชัยศรี 08-7124-6719 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย เบอร์มือถือ
0723 นายประภาท ศรีเกตุ 0815455020 ครู โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย เบอร์มือถือ
0724 นายก้าน จันทรลีวรรณ 063-746-7708 ช่างไฟฟ้าระดับ 4 โรงเรียนบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ
0725 นางสาวจิดาภา ฐานขันแก้ว 063-016-5869 ธุรการ โรงเรียนบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ
0726 นางสาวศิริพร อ่อนเหล่า 082-309-8941 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ
0727 นางสาวกมลวรรณ นวลน้อย 065-338-6307 ครู โรงเรียนบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ
0728 นางสาวมัตติกา ด้วงเกต 095-514-0097 ครู โรงเรียนบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ
0729 นางสาวมณีรัตน์ ชัยภูมิ 096-085-0131 ครู โรงเรียนบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ
0730 นายอรรคชาติ เชียงนางาม 091-3712577 ครู โรงเรียนบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ
0731 นางสาวกานต์ชนก ทองมา 062-4298241 ครู โรงเรียนบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ
0732 นายรัฐศาสตร์ เศษบุปผา 098-6121587 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ
0733 นางจิดาภา สุวรรณคำ 08-3341-2052 ครู โรงเรียนบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ
0734 นางพิชญาภัค โคตรมงคล 09-3461-5019 ครู โรงเรียนบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ
0735 นางนนทลี อาจแก้ว 08-0182-5868 ครู โรงเรียนบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ
0736 นางฐิติมน ทองเจริญ 09-7252-5209 ครู โรงเรียนบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ
0737 นายสุวิทย์ ป้องสุภาพ 09-9808-3195 ครู โรงเรียนบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ
0738 นางสาวนงลักษณ์ กรรณลา 08-1087-2590 ธุรการ บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ
0739 นางรุ่งนภา แทนธานี 08-3122-3393 ครู บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ
0740 นางรัชนี อิทมาตย์ 08-6219-1218 ครู บ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
0741 นางประสิทธ์ ภาคำตา 08-9577-4463 ครู บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ
0742 นายเนาว์ เสือพาดกลอน 08-8563-1430 ครู บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ
0743 นายวรวิทย์ พิมตระการ 08-0187-2803 ครู บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ
0744 นายชุติพันธ์ บุตตะเกิด 08-4797-9270 ครู บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ
0745 นายพยุงศักดิ์ ศรีทิม 08-7919-0776 ครู บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ
0746 นายไพบูลย์ ดีสร้อย 09-3326-9850 ผู้อำนวยการ บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ
0747 นายเคน ลาดบัวขาว 08-6224-7990 ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ
0748 นายพงษ์พรรณ ภูงาม 08-6129-5424 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ
0749 นายศตวรรษ ดีแล้ว 08-3410-1465 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ
0750 นางสาวพิชญ์สิณี สีใจปั๋ง 08-3569-1402 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ
0751 นางณัฐนรี อินทสิทธิ์ 09-6702-7099 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ
0752 นางวลัยพร ราคาแพง 08-5760-8140 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ
0753 นายปริญญา ศรีสมัย 08-5693-6087 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ
0754 นายรังสรรค์ มุกขะกัง 09-4540-6051 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ
0755 นางสมบัติ เสือพาดกลอน 09-5526-8098 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ
0756 นางวรรณศิริ พรพิบูลย์ 08-7221-5992 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ
0757 นางสมภาร หล้าแก้ว 08-1052-0698 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ
0758 นายวิชัน ทองคำแสน 0997022950 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ
0759 นางละเอียด กุดโอภาส 09-8585-1605 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ
0760 นางทัศนีย์ พลพาน 08-1964-2251 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ
0761 นายไสว บุญสาร 08-1262-8501 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ
0762 นายสุรศักดิ์ สุขสร้อย 08-6356-6821 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ
0763 นายคมกริช กุดโอภาส 08-1799-2258 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ
0764 นางสาวผุสดี ทัดเที่ยง 0879538821 เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เบอร์มือถือ
0765 นางสาววิมาลา แสนบุตร 08-7947-4533 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนาล้อม เบอร์มือถือ
0766 นางวิวรณ์ โกมาสกิตย์ 09-5664-5736 ครูโรงเรียนบ้านนาล้อม เบอร์มือถือ
0767 นายภานุมาศ ขันทมูล 0961917722 ครูโรงเรียนบ้านนาล้อม เบอร์มือถือ
0768 นางสาวปิยะนุช ดีศรี 09-3062-6324 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านซำพร้าว เบอร์มือถือ
0769 นายยศพันธ์ ดิลกชูสวัสดิ์ 09-3363-8738 ครู โรงเรียนบ้านซำพร้าว เบอร์มือถือ
0770 นางสาวณัฎฐินี ฐิตศุภกุล 08-9777-5563 ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
0771 นางหงส์หยก ใจมั่น 08-5459-9855 ครู โรงเรียนบ้านซำพร้าว เบอร์มือถือ
0772 นางพรรณพนิต ชาติอาษา 09-3341-2797 ครู โรงเรียนบ้านซำพร้าว เบอร์มือถือ
0773 นายมนัสโชค นาราศรี 09-7319-4443 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำพร้าว เบอร์มือถือ
0774 นายรัศมี ร่องบุตรศรี 08-7953-5045 นักการภารโรง โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ เบอร์มือถือ
0775 นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์พานชย์ 09-1060-8068 ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ เบอร์มือถือ
0776 นางศิริพร ชุ่มสูงเนิน 0619289951 ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ เบอร์มือถือ
0777 นางสุวรรณี พาภักดี 06-3048-0665 ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ เบอร์มือถือ
0778 นางวรรณา ลีแวง 08-3141-1550 ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ เบอร์มือถือ
0779 นางวิชชุลดา นามวิจิตร 09-8124-0935 ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ เบอร์มือถือ
0780 นายสัมฤทธิ์ แก้วพิภพ 08-5752-9563 ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ เบอร์มือถือ
0781 นางกัลยา แก้วพิภพ 08-5752-9561 ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ เบอร์มือถือ
0782 นายสุรวุฒิ บุตรธนู 09-2454-8333 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ เบอร์มือถือ
0783 นายบุญล้วน มารศรี 0933291930 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองตูม เบอร์มือถือ
0784 นางสาวขวัญกมล สิมตูม 09-4284-5533 เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองตูม เบอร์มือถือ
0785 นางสาวนิตยา น้ำพี้ 0981792734 ครู โรงเรียนบ้านหนองตูม เบอร์มือถือ
0786 นางสาวเจนจิรา ส่อนชัย 0808631559 ครู โรงเรียนบ้านหนองตูม เบอร์มือถือ
0787 นางสาวพรนภา คลังกูล 0879493005 ครู โรงเรียนบ้านหนองตูม เบอร์มือถือ
0788 นายวิรัตน์ ป้องนาลา 0931050254 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองตูม เบอร์มือถือ
0789 นางสาววชิราภรณ์ กองน้อย 0985512328 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองตูม เบอร์มือถือ
0790 นายวิมล สุวรรณ์ 08-7860-3128 นักการภารโรง โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ
0791 นางสาวกำไร คงเรียงศรี 09-1359-4990 อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ
0792 นายสันติ สิงห์บุญมา 08-9714-8310 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ
0793 นายกิตติพงษ์ สุขเสน 08-9574-0903 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ
0794 นางสาวแจ่มจันทร์ ประสงสุข 09-3346-9146 ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ
0795 นางสาวขนิษฐา โฮมแพน 08-1048-7519 ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ
0796 นางสาวประภัสรา จันทร์แป๊ะ 06-5368-9351 ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ
0797 นายธนาธิป ศิลาไศล 09-3072-1693 ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ
0798 นายตุลย์ จันทร์อุดม 09-0948-4168 ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ
0799 นางพรรษชล ฤาชา 06-2159-6354 ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ
0800 นางสาวยุพิน วิจิตปัญญา 08-2117-1736 ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ
0801 นางสาวหทัยทิพย์ จัตุเรศ 09-1060-8919 ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ
0802 นางอรช ระวะรักษ์ 08-4246-2441 ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ
0803 นางสาวมณัฐธวรรณ์ พิมยะมาตร 09-7034-8272 ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ
0804 นางศุรินทร์ทิพย์ โยธาธรรม 08-8340-6175 ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ
0805 นางนุชราพร ฮามพิทักษ์ 09-8213-8499 ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ
0806 นางสาวดุจฤดี ปัญญาสิม 08-0979-3279 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เบอร์มือถือ
0807 นายอานัฐ โยธารักษ์ 09-3542-1433 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0808 นางสาววิราณี วงษ์สอาด 08-0111-0346 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0809 นายภานุชัย คำชะนะ 08-9575-2591 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0810 นางจุรีพร พุทธจง 08-1369-8583 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0811 นายสงบ พรมลี 06-1109-4617 ธุรการ โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0812 นางสาวชไมพร สุรภีร์ 08-8300-9406 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0813 นางสาวสุกัญญา สาวิสัย 09-4397-7046 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0814 นางสาวน้ำผึ่ง สุวรรณแสง 06-1057-8234 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0815 นายอภิศักดิ์ ธรรมกุล 08-0609-1759 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0816 นางสาวนพธิดา บุตรวงศ์ 09-2667-3427 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0817 นางสาวอินทิรา คุณมี 08-2107-7807 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0818 นางสาวนัฐนันท์ ปิ่นทอง 08-7228-8940 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0819 นางสาวตติยา สีหะวงศ์ 08-7722-1561 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0820 นางสร้อยฟ้า หล้าหนองเรือ 09-7062-8912 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0821 นางสาวเพ็ญประกาย พรมวัน 09-0291-2389 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0822 นางจิตตานันท์ นันทะ 09-2274-1297 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0823 นางสาวนิตยา รักษาพล 09-5224-6665 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0824 นางสาวทิพวัลย์ มิ่งคำ 09-3493-5844 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0825 นางสาวธัญทิพย์ รูคำ 08-6224-4607 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0826 นางจุฑามาศ เปรื่องธรรมกุล 08-1974-8153 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0827 นายวรพล วันชัยสงค์ 08-0745-7744 ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง เบอร์มือถือ
0828 นายประดิษฐ์ มานะโส 08-1768-7746 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0829 นายอดุลย์ ชัยศรี 08-3344-1308 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0830 นางสาววิภารัตน์ เพรงมา 09-5662-6904 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0831 นางสาวเดือนเพ็ญ โคตรก่ำ 08-1369-2936 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ เบอร์มือถือ
0832 นางพันราศี ประชาโชติ 09-7165-1840 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0833 นายสมศักดิ์ บูรณ์เจริญ 08-9279-6864 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0834 นางจำนงรักษ์ แสงนาโก 08-7858-1166 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0835 นายประภาส บำรุง 08-3327-1660 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0836 นางสาววรัญชนา ทรงไทย 08-9418-9055 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0837 นางดอนจันทร์ ศรีบุญ 09-8149-4283 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0838 นายสามารถ ลุพรหมมา 08-6101-8759 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0839 นางศรีวิลัย เฉวียงวาส 08-3676-6675 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0840 นายไชยยศ สินพันธ์ 08-5460-2762 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0841 นางสาวสุปราณี พลดาหาร 08-1052-7181 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0842 นายาประจักษ์ ดวนพล 09-2647-6679 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0843 นางาประกอบกิจ โฮงคำอุตย์ 08-7857-1776 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0844 นางบุญชม ศิลาอุดมกิจ 08-3337-2498 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0845 นางอัจฉรา โทเล 09-8132-3414 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0846 นางคำสอน สายคำภา 09-3321-1308 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0847 นางบุษบา ใจทิพย์ 08-9278-0698 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0848 นางสาวจีรพา สอนสุภาพ 09-3448-2828 ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0849 นางลำดวน ศรีพรม 09-3824-7924 รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0850 นายวิมล ศรีพรม 09-2842-7891 รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0851 นายอนุกูล ศรีสมบัติ 08-1380-3390 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ
0852 นางชนิสรา คงคุ้ม 08-7951-6646 ธุรการ โรงเรียนบ้านผาสะนา เบอร์มือถือ
0853 นายเฉลิม พรมวาศรี 08-1057-5200 ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนบ้านผาสะนา เบอร์มือถือ
0854 นางจารุณี ทุมสงคราม 09-5169-9149 ครู โรงเรียนบ้านผาสะนา เบอร์มือถือ
0855 นางจิราพร พรมวาศรี 08-1057-5200 ครู โรงเรียนบ้านผาสะนา เบอร์มือถือ
0856 นางบานเย็น สุภาวรรณ์ 06-1249-5710 ครู โรงเรียนบ้านผาสะนา เบอร์มือถือ
0857 นายวัฒนศักดิ์ สุภาวรรณ์ 08-7236-3775 ครู โรงเรียนบ้านผาสะนา เบอร์มือถือ
0858 นายวรานันท์ เหลาทอง 09-5212-3459 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านผาสะนา เบอร์มือถือ
0859 นางสาวพัชรี จันศรี 09-8216-9193 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0860 นางสาวช่อผกา บัวก่ำ 085-6095-536 ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0861 นางดอกไม้ บริกุล 086-2203-357 ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0862 นายณัฎฐภพ ภารบาล 080-7421-397 พนักงานราชการครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0863 นายเชี่ยวชาญ ภูชำนิ 089-5263-046 ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0864 นายดามภ์ ภานิกรณ์ 085-0066-533 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0865 นางจรูญรัตน์ พันธุ์ฟอง 08-8319-5806 ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0866 นางสาวนิรมล เนธิบุตร 081-0614-526 ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0867 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์โคตร 093-3279-683 ครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0868 นางสาววงษ์จันทร์ ผิวมะลิ 099-7028-640 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0869 นางปิยมาภรณ์ ทองเพชร 08-9274-7362 ครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0870 นางสาวอุทัยวรรณ สาวิสัย 08-6220-3933 ครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0871 นางดอกไม้ บริกุล 08-6220-3357 ครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0872 นางบัวลอย ติยาภักดิ์ 08-0404-6304 ครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0873 นางอินปัน พันธุ์บุญศรี 08-5461-0599 ครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0874 นายคำดี สอนสียา 08-6221-9323 ครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0875 นายสามารถ ไชยภูมิ 06-1319-6133 ครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0876 นายสุทิน เพียภู 08-6225-4649 ครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0877 นายทรงเดช สุวรรณคำ 09-0334-1387 ครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0878 นายภิญโญ กางนนท์ 08-8515-6919 ครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0879 นายขวัญชัย บัวโคกรัง 08-1975-0309 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ
0880 นางสาวสุพัตรา ทวิลา 06-1113-3633 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านห้วยป่าน เบอร์มือถือ
0881 นางบุษยากร ซ้ายขวา 08-6096-0028 ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน เบอร์มือถือ
0882 นางจิตรลดา มาลาศรี 09-8641-6506 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน เบอร์มือถือ
0883 นายบุญถม พลบูรณ์ 06-1458-0688 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน เบอร์มือถือ
0884 นายภิญโญ ทองอิน 08-3338-6368 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยป่าน เบอร์มือถือ
0885 นางสาววิชุลลดา ศิริเกษ 08-8595-4858 ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ
0886 นางสาวศิริกัญญา เพชรสิงห์ 08-3669-6431 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ
0887 นางลัดดา สีลาลักษ์ 09-9067-6404 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ
0888 นางสาวธิดารัตน์ สนธิพงษ์ 09-5535-5711 ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ
0889 นางสาวปัทมราช พิมพ์พงษ์ 08-1051-5407 ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ
0890 นางสาววิภารัตน์ บำรุงสำราญ 08-6235-3655 ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ
0891 นางสาวกนิฏฐา โนราช 08-1729-9871 ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ
0892 นางชญาดา กิตติพิทยากร 08-7949-5469 ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ
0893 นางสาวธีระภาภรณ์ ดงอนนท์ 08-9710-6289 ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ
0894 นางสาวจันทิมา พลสวัสดิ์ 08-5645-4129 ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ
0895 นางสาวบัวหวาน โสภากุล 09-8223-9248 ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ
0896 นางอุษณีย์ ไชยสงค์ 08-0742-2896 ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ
0897 นางอรุณรัตน์ ศรีหริ่ง 08-4798-2419 ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ
0898 นายสุระชัย ไชยสงค์ 08-0742-2668 ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ
0899 นายสุภชัย ตองหว้าน 08-9571-6540 ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ
0900 นายประเสริฐ ศรีหริ่ง 08-1055-7097 ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ
0901 นายดวงใจ สิงห์พันธ์ 08-4954-0005 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ
0902 นางสาววิชุลลดา ศิริเกษ 08-8595-4858 ธุรการ โรงเรียนบ้านผานาง-ผาเกิ้ง เบอร์มือถือ
0903 นายบุญธรรม นาดี 09-4284-5576 ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านผานาง-ผาเกิ้ง เบอร์มือถือ
0904 นางสาวปรียานุช สารีอาจ 09-9071-9419 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านผานาง-ผาเกิ้ง เบอร์มือถือ
0905 นายณัฐกิจ ศรีสุโคตร 08-8327-6007 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านผานาง-ผาเกิ้ง เบอร์มือถือ
0906 นายอภิชาติ สุดาชม 09-1862-0330 ครู โรงเรียนบ้านผานาง-ผาเกิ้ง เบอร์มือถือ
0907 นางสมบุญ อนุชน 08-9937-3184 ครู โรงเรียนบ้านผานาง-ผาเกิ้ง เบอร์มือถือ
0908 นางวรัญชยา หงษ์อ่อน 06-4086-0419 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ
0909 นางสาวภัสราภรณ์ ขันตี 09-3079-0789 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านซำบุ่น เบอร์มือถือ
0910 นายอโนทัย วงษา 08-7237-9639 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านซำบุ่น เบอร์มือถือ
0911 นางสาวสุภารัตน์ คงสิม 06-1074-9360 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำบุ่น เบอร์มือถือ
0912 นางศุภางค์ ใต้ชัยภูมิ 08-9577-3066 ครู โรงเรียนบ้านซำบุ่น เบอร์มือถือ
0913 นายสุริยันต์ สะท้าน 08-1052-2492 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ
0914 นางสาวนิตยา ทองดี 08-0414-4245 ครู โรงเรียนโคกสง่า เบอร์มือถือ
0915 นางละออ ตาดี 08-0374-0058 ครู โรงเรียนโคกสง่า เบอร์มือถือ
0916 นางอนงค์ เหง่านี 08-7834-9822 ครู โรงเรียนโคกสง่า เบอร์มือถือ
0917 นางสมฤทัย ศิริหล้า 09-3379-9184 ครู โรงเรียนโคกสง่า เบอร์มือถือ
0918 นางยุภาวรรณ ทองทิพย์ 09-8157-2942 ครู โรงเรียนโคกสง่า เบอร์มือถือ
0919 นางสาวจินดา นันทะคำ 08-7218-9113 ครู โรงเรียนโคกสง่า เบอร์มือถือ
0920 นายเทวา โฮงคำอุตย์ 08-7236-6413 ผู้อำนวยการ โรงเรียนโคกสง่า เบอร์มือถือ
0921 นางสาวจินตนา จันดิษฐ์ 09-3434-6965 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ
0922 นางสาวขวัญตา ปิติโชคสุวรรณ 08-7954-1983 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ
0923 นางสาวศศิธร หมั่นจำรูญ 08-2484-2194 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ
0924 นายกิตติพงษ์ เทวดา 08-7108-6185 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง เบอร์มือถือ
0925 นางรัชฏากร อันทะชัย 06-1676-1947 ครู โรงเรียนบ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ
0926 นายสุทธิพงษ์ วงษ์จันทร์ 08-3339-1109 ครู โรงเรียนบ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ
0927 นางปัญญดา ยศทะสาร 06-1306-4696 ครู โรงเรียนบ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ
0928 นางสไบทิพย์ บุญอุดม 08-0407-5925 ครู โรงเรียนบ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ
0929 นายสุรนิตย์ บุญอุดม 09-0850-7963 ครู โรงเรียนบ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ
0930 นายพงษ์ศิลป์ แสงพันธ์ 09-3472-5671 ครู โรงเรียนบ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ
0931 นางสุวีรยา โสศรี 09-2250-8675 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านผาสามยอด อ.เอราวัณ เบอร์มือถือ
0932 นายสมยศ สิมารับ 09-7356-2945 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านนาอุดม เบอร์มือถือ
0933 นางสังวาร บุษบก 09-7162-7322 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านนาอุดม เบอร์มือถือ
0934 นายประยุทธ ชาภูธร 09-6430-0996 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านนาอุดม เบอร์มือถือ
0935 นายวิชัย บุษบก 09-7042-1591 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านนาอุดม เบอร์มือถือ
0936 นายบุญเกิด พยุหะ 08-2856-1486 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านนาอุดม เบอร์มือถือ
0937 นางสาวสุธาดา พรมราช 09-2462-8598 ธุรการ โรงเรียนบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ
0938 นางสาววัชรี กองเงิน 09-9341-8580 ครู โรงเรียนบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ
0939 นายวิษณุ ภานุรักษ์ 06-4779-6511 ครู โรงเรียนบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ
0940 นางบุณยวีร์ เนาวราช 08-2463-4624 ครู โรงเรียนบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ
0941 นางระวีรวรรณ วงษ์ศรีวอ 08-2836-2568 ครู โรงเรียนบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ
0942 นางวิมลรักษ์ สุจันทร์ศรี 08-1749-3505 ครู โรงเรียนบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ
0943 นางสาววรรณนิภา สง่าแดง 09-4019-8500 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0944 นายทองสุข ไชยหัด 08-2107-1811 นักการภารโรง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0945 นางญาณิศา ทองพูล 08-1057-6364 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0946 นางสาวพนิดา อุ่นเวียง 08-7857-2122 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0947 นายอัคเรศ จันทะนาม 09-8101-7827 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0948 นางสาวเนตรนภา แปลงลำดวน 06-3763-5777 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0949 นายศักดา แซ่ลี้ 08-2115-9389 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0950 นางนันทวัน วงษ์รัตนะ 08-7858-9308 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0951 นางสาวกาญจนา ศรีประวงศ์ 09-5664-1892 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0952 นางอภิรมย์ฤดี ภูมิภักดิ์ 08-1769-2215 ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0953 นางเพ็ญพักตร์ แสงกอง 08-7866-0851 ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0954 นายขันชัย กรวดงาม 08-7861-5629 ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0955 นางน้ำอ้อย บทมาตย์ 08-0748-3915 ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0956 นางวราภรณ์ ยศธสาร 08-5740-0143 ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0957 นางสาวสุวิมล มาลา 08-9906-9941 ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0958 นายมังกร ปานาราช 08-9577-2564 ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0959 นางเยาวลักษณ์ มานาม 08-1708-0927 ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0960 นางดอกจันทร์ ศรียะ 06-1767-8176 ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0961 นายทองคูณ บทมาตย์ 09-3113-7551 ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0962 นางสิริสมถวิล สิทธิสอน 08-1054-2368 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0963 นายสันติสุข ทีพุทสา 09-6146-4678 ธุรการ โรงเรียนบ้านซำม่วง เบอร์มือถือ
0964 นางสาวอรพรรณ วันทองสุข 09-8638-5322 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านซำม่วง เบอร์มือถือ
0965 นางสาวสุพรรณี ชามนตรี 09-3087-8820 ครูจ้างสอน โรงเรียนบ้านซำม่วง เบอร์มือถือ
0966 นางสาวภคมน แสงไสย์ 09-0317-5720 ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านซำม่วง เบอร์มือถือ
0967 นายทวีวัฒน์ แน่นอุดร 09-3569-5917 ครูโรงเรียนบ้านหนองนอ เบอร์มือถือ
0968 นายสุขสันต์ ยศธสาร 08-7081-5822 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านซำม่วง เบอร์มือถือ
0969 นางวิภาพร โพธิ์ศิริ 083-335-9056 ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ
0970 นายวิทยา ศรีเมืองแก้ว 0ุ65-098-2496 ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ
0971 นางสาวจรินทร์พรรณ ศรีสันต์ 093-628-2851 ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ
0972 นายสนธยา แก้วไชยะ 091-374-0833 ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ
0973 นายณรงค์ศักดิ์ คำถาถิรกุล 089-277-2911 ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ
0974 นางอุไรวรรณ สุรภีร์ 08-1729-3711 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120 เบอร์มือถือ
0975 นายสุพัฒน์พงศ์ แสงสุวรรณ 08-5680-7836 ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ เบอร์มือถือ
0976 นางดอกอ้อ ธรรมกุล 06-2107-7919 ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ เบอร์มือถือ
0977 นายศตวรรษ คำตันบุญ 09-0847-9794 ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ เบอร์มือถือ
0978 นางพิมปไพ พรมมี 06-5308-3739 ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ เบอร์มือถือ
0979 นางธัญญลักษณ์ คำมาธีรวิทย์ 08-7832-0189 ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ เบอร์มือถือ
0980 นางปัณณรียา เกศวัฒนไพศาล 06-1034-9346 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ
0981 นายณัฐพงษ์ อินทะสอน 08-9571-4819 ครู โรงเรียนบ้านหนองเขียด เบอร์มือถือ
0982 นายวิเชียร มินทะขัด 08-1965-6883 รักษาการในตำแหน่ง โรงเรียนบ้านหนองเขียด เบอร์มือถือ
0983 นางสาวอรัญญา สุพลทอง 06-1018-6894 ครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ เบอร์มือถือ
0984 นายเงิน บุตรดีมี 0885641638 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า เบอร์มือถือ
0985 นางสาวจุฬาภรณ์ กุลสา 06-4651-5640 รักษาการในตำแหน่ง โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ เบอร์มือถือ
0986 นางทัศนีย์ นาคครุฑ 08-4787-9885 ครู โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เบอร์มือถือ
0987 นางสุดารัตน์ เหล่ามะลอ 09-3320-0245 ครู โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เบอร์มือถือ
0988 นายภัทรวุฒิ เกษทองมา 09-5669-4342 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ เบอร์มือถือ
0989 นายอารุณ อุปรีที 08-2839-7017 ครู โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เบอร์มือถือ
0990 นายสมยศ แก่งตัน 09-1775-6442 ครู โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เบอร์มือถือ
0991 นายธนู โจ๊ะโหวะสิงห์ 08-1049-5620 ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง เบอร์มือถือ
0992 นายณัฐพงษ์ อินทะสอน 08-9571-4819 ครู โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง เบอร์มือถือ
0993 นายวิเชียร มินทะขัด 08-1965-6883 ครู โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง เบอร์มือถือ
0994 นางประครอง สิทธิชัยจารุเมธี 08-4391-5866 ครู โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง เบอร์มือถือ
0995 นางอุไร มะละโยธา 08-1382-5044 ครู โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง เบอร์มือถือ
0996 นางวิไลวรรณ ธาสตุทาสี 05-2294-3145 ครู โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง เบอร์มือถือ
0997 นางละออ พันธุ์รัตน์ 09-5168-9477 ครู โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง เบอร์มือถือ
0998 นายยุทธพงศ์ ตันติปทุม 08-830901671 ครู โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง เบอร์มือถือ
0999 นายจักรพงษ์ เครือหงษ์ 08-1369-0169 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ
1000 นายกระสันรัก แก่นมา 09-5652-5339 ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนบ้านนาดินดำ เบอร์มือถือ
1001 นางสาวพรทิทพ์ ขวัญชอบ 09-9202-9392 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านนาดินดำ เบอร์มือถือ
1002 ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ ลุนวิรัตน์ 08-7955-9455 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนาดินดำ เบอร์มือถือ
1003 นางนันทิพร พันเงิน 08-2102-7359 ครู โรงเรียนบ้านนาดินดำ เบอร์มือถือ
1004 นางลัดดา ราชวงษา 06-1342-0122 ครู โรงเรียนบ้านนาดินดำ เบอร์มือถือ
1005 นางเฉลิมศรี นิพวงลา 08-9840-5093 ครู โรงเรียนบ้านนาดินดำ เบอร์มือถือ
1006 นายบุญเรือง พันสอน 08-7224-5588 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาดินดำ เบอร์มือถือ
1007 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัศมี พรมศรีธรรม 08-6221-4515 ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ
1008 นางสาวสุวนันท์ สารคำ 096-7153603 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ เบอร์มือถือ
1009 นางสุราณี ผุยขันธ์ 09-3475-3809 ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ
1010 นายทศวรรษ เสงี่ยม 08-7423-5611 ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ
1011 นางสาวปลายทอง บัวระภา 09-0821-4127 ครู โรงเรียนบ้านเอาวัณ เบอร์มือถือ
1012 นางสาววนิดา สิมสวัสดิ์ 08-1051-8752 ครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
1013 นายพุฒิพงษ์ อุทธบูรณ์ 09-8178-3749 ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ
1014 นางสาวนภรเพ็ญ อุตวงษ์ 08-6354-1469 ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ
1015 นางดวงนภา พันสอน 09-8982-6440 ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ
1016 นางทองเรียม จุตโน 09-5168-4962 ครู โรงเรียนบ้านนาวัว เบอร์มือถือ
1017 นางสาวสุชาดา เคหัง 09-5659-9604 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
1018 นายมลิสัน สุธรรมมา 08-0765-2193 นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1019 นางสาววชิรา วิปัสสา 09-2775-2766 ครูจ้างสอน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1020 นายสายชล กาเตื่อย 06-1305-8985 ครูจ้างสอน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1021 นายเชาวฤทธิ์ เดชศักดิ์ดา 09-6114-8352 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1022 นางสาววราลักษณ์ ไชยเสือ 08-2847-6855 ครูธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1023 นางสาวสกาวเดือน ทองวัน 08-9862-9333 พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1024 นางสาวพนิดา ศริอินทร์ 08-8300-6308 ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1025 นายภัทรพล คำสวนมอน 08-5753-6394 ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1026 นางสาวปวีณา ศรนะรา 08-8300-6308 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1027 นางสิริกัญญามญฐ์ สายใหญ่ 09-5169-5066 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1028 นายอภิสาร สายใหญ่ 09-401000325 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1029 นางนภา ช่วยศิริ 08-575703112 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1030 นายสุรชัย ผาดไธสง 09-5669-1017 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1031 นางสาวชลธิดา ธาตุทาสี 08-0754-2123 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1032 นางสาวสุภาพร ธรรมวงษ์ 08-6198-9236 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1033 นางพัทธกานต์ แสงคำภา 09-3324-6310 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
1034 นายปุริม คัมภ์บุญยอ 08-1053-4303 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1035 นายสันติ จันทวงศ์ 09-5226-5296 ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1036 นายสถิตย์ จำปีพรม 09-8232-6842 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1037 นายธีรกุล ดานะ 09-9543-5592 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ เบอร์มือถือ
1038 นายสมภาส เกษทองมา 06-5320-2522 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1039 นางนงเยาว์ จันทร์ธรรม 08-7947-2121 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1040 นางวิจิตรา สีหะวงศ์ 09-5662-4057 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1041 นางสมถวิล สุวรรณสิงห์ 08-6236-6518 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1042 นายกมลศักดิ์ ธาตุทาสี 06-1013-4685 ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1043 นายสุพัฒน์พงศ์ แสงสุวรรณ 08-5680-7836 เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1044 นางสาวนัยนา ธรรมกุล 09-3572-8795 พนักงานราชการ โรงเรียนวังน้ำพุ เบอร์มือถือ
1045 นางสาวนทรี สิงห์เดช 08-3359-9969 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวังน้ำพุ เบอร์มือถือ
1046 นางสาวจินตนา วรีฤทธิ์ 08-9277-4208 ครู โรงเรียนวังน้ำพุ เบอร์มือถือ
1047 นางชมภู บ่อคำ 08-1954-2579 ครู โรงเรียนวังน้ำพุ เบอร์มือถือ
1048 นางสาวอรธิภา มีศรีแก้ว 09-8616-6527 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ
1049 นางสาววราลักษณ์ ไชยเสือ 08-2847-6855 เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ
1050 นายสงวน อุทธบูรณ์ 06-2993-6043 ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ
1051 นางธีรธิดา วิสิทธิพงศ์ 08-5456-6717 ครู โรงเรียนบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ
1052 นางเกศดา อุทธบูรณ์ 08-8518-4605 ครู โรงเรียนบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ
1053 นางสุดใจ สุวรรณสิงห์ 08-0749-4846 ครู โรงเรียนบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ
1054 นางถาวร เกษทองมา 06-3735-1122 ครู โรงเรียนบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ
1055 นางนิจภรณ์ ประภูชะกา 08-6236-2006 ครู โรงเรียนบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ
1056 นางรจนา สิงห์พันธ์ 09-0860-4057 ครู โรงเรียนบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ
1057 นายมงคล ประภูชะกา 06-1026-8971 ครู โรงเรียนบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ
1058 นายปฐวี พรมมาปี 08-6324-2136 ครู โรงเรียนบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ
1059 นายกระบวน อุทธบูรณ์ 08-4604-5548 ครู โรงเรียนบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ
1060 นางสาวรุ่งทิวา จิตเจริญ 000 นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขต เบอร์มือถือ
1061 นางสาวศศินา ตาต้อง 09-0339-6293 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ เบอร์มือถือ
1062 นางสาวศรัญญา นามมนุษยศรี 08-0187-9644 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ เบอร์มือถือ
1063 นายพาชัย แสนบุญยัง 09-1709-7108 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ เบอร์มือถือ
1064 นางสาวแกมกาญจน์ โพธิเสน 09-2910-7313 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ เบอร์มือถือ
1065 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปทิตตา สุวรรณชาติผล 09-3570-2091 ครู โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ เบอร์มือถือ
1066 นายวิฑูรย์ ทุมดี 08-1013-7302 ครู โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ เบอร์มือถือ
1067 นายอดิศร ทาเชาว์ 0819640716 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ
1068 นางบุญช่วย หอมสมบัติ 08-0755-8059 ครู โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ เบอร์มือถือ
1069 นายสุพรรณ ปัตตายะโส 08-7229-8069 ครู โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ เบอร์มือถือ
1070 นางทองวรรณ์ ตาต้อง 06-1463-5556 ครู โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ เบอร์มือถือ
1071 นางสาวธัญชนก โสโท 09-3435-7683 ครู โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ เบอร์มือถือ
1072 นางจอมศรี ประทุมทอง 08-7867-4084 ครู โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ เบอร์มือถือ
1073 นายเสวียน ประทุมทอง 08-7230-1144 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เบอร์มือถือ
1074 นางสมเกียรติ ทองคำแสน 06-3992-8249 ครู โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ เบอร์มือถือ
1075 นางเกนกานต์ อินทรชัยศรี 09-9745-0371 ครู โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ เบอร์มือถือ
1076 นางสาวกัญจน์รัตน์ วชิรธรรมกุล 09-8635-1628 ครู โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ เบอร์มือถือ
1077 นายสหสุนา แดงน้อย 09-3408-3977 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ เบอร์มือถือ
1078 นางสาวศุภรัตน์ จริมา 06-1868-7045 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาวัว เบอร์มือถือ
1079 นายบดินทร์ บำรุงภักดี 0985989832 ครู โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ
1080 นางวิจิตร การะเกษ 08-6027-4471 ครู โรงเรียนบ้านขอนแก่น เบอร์มือถือ
1081 นางวงเดือน อุทธบูรณ์ 09-3460-8521 ครู โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ เบอร์มือถือ
1082 นางสาวอภิรดี ศรนารา 08-8560-5859 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ
1083 นางสาวอารีรัตน์ ผิวฝาด 08-0732-3884 ครู โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า เบอร์มือถือ
1084 นายยุทธยง แดนไธสง 08-625503538 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ
1085 นายศิริมงคล นวนมา 09-5675-5154 ผุู้้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข เบอร์มือถือ
1086 นายโยธิน ผุยขันธ์ 09-3063-7531 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ
1087 นางสาวอนงค์ลักษณ์ จริมา 08-6065-5720 เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ
1088 นางสาวปนิดตา ก้องเวหา 08-0176-7370 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ เบอร์มือถือ
1089 นางสาวจินตนา หอมหล่ม 08-9940-4283 ครู โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ เบอร์มือถือ
1090 นางสรัญญา บุดดา 0941253965 รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ
1091 นางสุนันทา ชัยบุริมทร์ 06-3021-6185 ครู โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ เบอร์มือถือ
1092 นายวิศวัฒน์ คัมภ์บุญยอ 06-1129-7651 ครู โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ เบอร์มือถือ
1093 นายธีรนาถ ธัมมนทีธนัฌชานนท์ 08-1047-3233 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ เบอร์มือถือ
1094 นางสาวเพียงพธู บิดาศรี 08-3328-4358 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ
1095 นางสาวนลิตา ขาวสวรรค์ 0-92774-3482 ครูดูแลเด็กเล็ก โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ
1096 นายสุเทพ อินทร์ชัยศรี 09-1065-8909 พนักงานราชการ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ
1097 ว่าที่ร้อยตรีนิติกร ชนะทุม 08-2124-4816 ครูผู้ช่วย โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ
1098 นายประวัติ ศิริคำภา 08-6852-2026 ครูผู้ช่วย โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ
1099 นายพงศ์พิสุทธิ์ เทวะดา 08-6451-5471 ครูผู้ช่วย โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ
1100 นางสาวสุมาลี ศรีอินทร์ 08-4793-4072 ครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
1101 นายพรประเสริฐ สิทธิศรี 08-2859-1992 ครู คศ.1 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ
1102 นางสาวสุรางค์ แสงสุก 09-4073-9108 ครู คศ.1 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ
1103 นายสุรสิทธิ์ นนทโคตร 09-563609640 ครู คศ.1 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ
1104 นายวิพุธ สมศรี 09-0959-9576 ครู โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ
1105 นางจตุพร จงภักดี 06-4849-5369 ครู โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ
1106 นางรำพิน ผาดไธสง 09-7078-8189 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1107 นางนงค์รักษ์ เจริญ 08-732005745 ครู โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ เบอร์มือถือ
1108 นางพรเพ็ญ ปลีกล่ำ 09-7017-8510 ครู โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ
1109 นายปรีชา ไปแดน 08-018702676 ครู โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ
1110 นายอุทัย ปลีกล่ำ 08-3783-6891 ผู้อำนวยการ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ
1111 นายทองเสี่ยน พันสอน 06-2983-6563 ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ เบอร์มือถือ
1112 นางสาวเพียงพธู บิดาศรี 08-3328-4358 เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ เบอร์มือถือ
1113 นางสาวภัทรพร แก้วเกษศรี 09-7164-9272 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม เบอร์มือถือ
1114 นางสาวกัลยกร กำมาทอง 09-4503-7361 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ เบอร์มือถือ
1115 นายจีระศักดิ์ ธรรมกุล 08-1588-6733 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ เบอร์มือถือ
1116 นางสาวนุจรินทร์ นนทะบูรณ์ 06-5825-8349 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ เบอร์มือถือ
1117 นางภาวิไล อุทาทิน 08-8563-8847 ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ เบอร์มือถือ
1118 นางสาวปรียาภรณ์ ทองแบบ 09-7231-5995 ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ เบอร์มือถือ
1119 นายปรัชญา มะโนรส 08-9279-6834 ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านวังน้ำพุ เบอร์มือถือ
1120 นายวิทยา วรีฤทธิ์ 09-5669-1877 ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านนาวัว เบอร์มือถือ
1121 นายกิตติ สมศรี 08-3289-1107 ครู โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ เบอร์มือถือ
1122 นายทรงกรด ยศสภา 08-7228-0984 ครู โรงเรียนบ้านนาแก เบอร์มือถือ
1123 นางสาวศิราณี เกษทองมา 08-4428-6094 ครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
1124 นายวิชัย แสงทอง 09-0193-0073 ครู โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ เบอร์มือถือ
1125 นางสาคร อุทธบูรณ์ 08-9622-9416 ครู โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ เบอร์มือถือ
1126 นายจิรายุส พินธะ 091-8644030 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ เบอร์มือถือ
1127 นางสาวภารดี สอนใส 09-3426-3214, 06-1085-8284 ธุรการ โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
1128 นายสมาส ประชากูล 09-9708-5049 ครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
1129 นางสุดถนอม ป้านภูมิ 08-5463-0866 ครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
1130 นางสาวจุราภรณ์ ทุมดี 08-3340-1966 ครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
1131 นางทัศนีย์ แสงสุวรรณ 08-1739-9484 ครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
1132 นางสมภาษณ์ สิงห์ศิริ 08-7216-4983 ครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
1133 นางวิรัตน์ พันธ์ขาว 08-0751-6971 ครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
1134 นางบุญนำ อุปรีที 08-0745-4449 ครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
1135 นายสุนันท์ ธรรมกุล 09-8810-9046 ครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
1136 นางพิไลวรรณ ไชยคีนี 08-7215-5590 ครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
1137 นายลำเพียร นามกันยา 09-516809131 ครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
1138 นางสาวสุพรรณนิภา นามกันยา 08-3339-2933 ครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
1139 นายประกาศิต ผิวศิริ 08-3570-6504 ครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
1140 นายบุญช่วย ธีรวิชกุล 08-5460-8533 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
1141 นางวิไลวรรณ แพ่งศรีสาร 08-6863-8533 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ
1142 นางศุภลักษณ์ เข็มมา 09-0024-4121 ครู โรงเรียนบ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ
1143 นายประสิทธิ์ จิตนอก 09-0215-4983 ครู โรงเรียนบ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ
1144 นางกัลยา จิตนอก 08-3763-8606 ครู โรงเรียนบ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ
1145 นางสาวกัญญภัส ผิวมะลิ 08-1872-0985 ครู โรงเรียนบ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ
1146 นายวุฒิแสน ขานแสน 09-1417-9738 ครู โรงเรียนบ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ
1147 นางสาวมณีรัตน์ ชัยภูมิ 09-1085-0131 ครู โรงเรียนบ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ
1148 นายธีระศักดิ์ โสนะชัย 09-1017-9487 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาแปน เบอร์มือถือ
1149 นางเกิดสุรีย์ เครือสุข 08-6017-5150 โรงเรียนบ้านนาแปน เบอร์มือถือ
1150 นายศิวนันท์ วรรณพงษ์ 08-5451-1647 โรงเรียนบ้านนาแปน เบอร์มือถือ
1151 นางสาวพงศ์พนิช พันสนิท 09-3467-9227 โรงเรียนบ้านนาแปน เบอร์มือถือ
1152 นายธีรพันธ์ อาญาเมือง 09-4394-4264 โรงเรียนบ้านนาแปน เบอร์มือถือ
1153 นางสาวพัทริยา หมื่นจิตร 06-4297-3424 โรงเรียนบ้านนาแปน เบอร์มือถือ
1154 นางสาวสมฤทัย ชัยศิริ 09-3557-1113 ครู โรงเรียนบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ
1155 นายอรรถพล พันทศรี 09-9818-1193 โรงเรียนบ้านนาแปน เบอร์มือถือ
1156 นางสาวชัชชญา แสนแก้ว 08-3669-5017 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาแปน เบอร์มือถือ
1157 นางสาวธัญญานุช ประดับวัน 08-3361-4053 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาแปน เบอร์มือถือ
1158 นางสาวเนตรชนก มะนู 08-0789-4084 ครู โรงเรียนบ้านนาแปน เบอร์มือถือ
1159 นางสาววรุณรุ่ง จันทนาม 09-8596-5791 ครู โรงเรียนบ้านนาแปน เบอร์มือถือ
1160 นางกาญจนา ซ่องผม 09-5656-8070 ครู โรงเรียนบ้านนาแปน เบอร์มือถือ
1161 นางพรพิมล กุศลชู 09-6108-1347 ครู โรงเรียนบ้านนาแปน เบอร์มือถือ
1162 นางสมควร กิตติพิชญางกูร 06-3717-9998 ครู โรงเรียนบ้านนาแปน เบอร์มือถือ
1163 นางพิชชานันท์ พันสนิท 09-6539-2893 ครู โรงเรียนบ้านนาแปน เบอร์มือถือ
1164 นายยศ พันสนิท 08-9030-4116 ครู โรงเรียนบ้านนาแปน เบอร์มือถือ
1165 นางรัตนา พันสนิท 08-4792-3937 ครู โรงเรียนบ้านนาแปน เบอร์มือถือ
1166 นายศิริวัฒน์ ขุนศรี 08-9575-4152 ครู โรงเรียนบ้านนาแปน เบอร์มือถือ
1167 นายจงจิตร พันสนิท 08-0192-2698 ครูรักษาการ โรงเรียนบ้านนาแปน เบอร์มือถือ
1168 นายทองอินทร์ โพธิ์กัณฑ์ 09-1060-5186 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ
1169 นางพรทิพย์ แสนสิมมา 09-7204-6150 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ
1170 นายอดิศร เหล็กอ่อน 09-5353-3712 ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ
1171 นางสาวภัทรวดี จอมศรีประเสริฐ 08-8438-7844 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ
1172 นายพฤฒิเวท ธรรมสารวรกิจ 08-6353-3669 ครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ
1173 นางสาวกาญจนา มะโรงศรี 08-9422-8787 ครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ
1174 นางสาวอัญชิษฐา พลเสนา 09-1619-4631 ครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ
1175 นางสาวภัทรดา ซองทุมมินทร์ 09-6127-9010 ครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ
1176 นางกฤษดา แสนประสิทธิ์ 09-5823-9263 ครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ
1177 นางรัชดา เถาโต 09-7036-8922 ครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ
1178 นางคำปูน หาโกสีย์ 08-1239-5740 ครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ
1179 นายวิชิต ภูมิวิสัย 09-4042-0553 ครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ
1180 นายธงชัย ศรีมันตะ 09-1064-7801 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ
1181 นางสำราญ อำไธสง 09-1730-2668 ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านศรีรักษา เบอร์มือถือ
1182 นางสาวนฤมล ดานุรักษ์ 09-5889-2389 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านศรีรักษา เบอร์มือถือ
1183 นางสาวสาวิตรี มะธิปิไข 09-3117-7726 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านศรีรักษา เบอร์มือถือ
1184 นางสาวจิตวะดี ซาเสน 09-9751-7097 ครู โรงเรียนบ้านศรีรักษา เบอร์มือถือ
1185 นายสมชัย ตะนุมงคล 09-5743-8146 ครู โรงเรียนบ้านศรีรักษา เบอร์มือถือ
1186 นายพานิช เครือสุข 08-9828-1286 ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ
1187 นายอดิศักดิ์ อามาตหิน 08-9277-1900 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ เบอร์มือถือ
1188 นางสาวช่อลัดดา สุวรรณะ 09-5169-8385 ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ เบอร์มือถือ
1189 นางสาวณภัทร คงนวล 09-1862-9749 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ เบอร์มือถือ
1190 นางยุวลักษณ์ ฐานขันแก้ว 09-5446-4562 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ เบอร์มือถือ
1191 นายปริทัศน์ เกาะน้ำใสสุภานนท์ 08-3054-9479 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ เบอร์มือถือ
1192 นางอนุธิดา อามาตหิน 09-1052-3231 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ เบอร์มือถือ
1193 นายมรกต แจ่มใส 08-7458-4832 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ เบอร์มือถือ
1194 นายหนูบน น้อยลา 09-9897-5201 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ เบอร์มือถือ
1195 นายสุทธิพงษ์ อนุตรี 09-1867-5127 ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านช่องฝาง เบอร์มือถือ
1196 นางเบ็นเยี่ยม บุญมานาง 08-5659-8882 ครู โรงเรียนบ้านช่องฝาง เบอร์มือถือ
1197 นางเกิดสุรีย์ เครือสุข 08-6017-5150 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังยาง เบอร์มือถือ
1198 นายอนุกูล อาญาเมือง 06-1120-2129 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านวังยาง เบอร์มือถือ
1199 นายทักษิณ พันสนิท 08-6413-2572 ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านวังยาง เบอร์มือถือ
1200 นางสาวพรเพชร มัชฌิมา 09-3329-2910 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านวังยาง เบอร์มือถือ
1201 นางสาวมัทน์ชุลินทร์ อินทะราช 09-0032-1207 ครู โรงเรียนบ้านวังยาง เบอร์มือถือ
1202 นางสาวรัชฎา พันธ์ชมพู 06-1914-5193 ครู โรงเรียนบ้านวังยาง เบอร์มือถือ
1203 นางสาวชินานาฎ คำพีระ 06-1774-5791 ครู โรงเรียนบ้านวังยาง เบอร์มือถือ
1204 นายนิคม จอมตะผา 08-8336-4326 ครู โรงเรียนบ้านวังยาง เบอร์มือถือ
1205 นายอนุวัฒน์ แสงวัน 08-0461-3010 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านวังยาง เบอร์มือถือ
1206 นางสาววิมลสิริ ฝอยทอง 08-1698-0866 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) เบอร์มือถือ
1207 นางมะลิวรรณ์ ชัยแก้ว 06-5306-4769 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) เบอร์มือถือ
1208 นางสาวอนงค์ลักษณ์ เหล่าพิลัย 061-904-8299 พนักงานราชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) เบอร์มือถือ
1209 นายพีรพันธ์ุ พีรพิชญกุล 08-3347-6260 ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) เบอร์มือถือ
1210 นางสาวพนมพรรณ บุญเกิด 09-0889-1055 ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) เบอร์มือถือ
1211 นางสมปอง อดทน 08-6854-9709 ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) เบอร์มือถือ
1212 นางอรุณสิริ พิมพ์เสน 09-4291-5201 ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) เบอร์มือถือ
1213 นายสาโรจน์ เกื้อแก้ว 09-6131-4236 ผู้อำนวยการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) เบอร์มือถือ
1214 นางสาวศิวาพร แก้วหาญ 09-5376-1208 ครู โรงเรียนบ้านซำบ่าง เบอร์มือถือ
1215 นายเกียรติศักดิ์ สวัสดิ์รักษ์ 08-8355-3189 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านซำบ่าง เบอร์มือถือ
1216 นางสาววิชุดา คณะคาย 09-7109-4936 ครู โรงเรียนบ้านซำบ่าง เบอร์มือถือ
1217 นางสาวกฤษณา สีเทา 0914685001 ครู โรงเรียนบ้านซำบ่าง เบอร์มือถือ
1218 นางสาวปวีณา ปลั่งกลาง 08-1184-5981 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านซำบ่าง เบอร์มือถือ
1219 นางมะลิจันทร์ อาจแก้ว 08-4511-0915 ครู โรงเรียนบ้านซำบ่าง เบอร์มือถือ
1220 นายสรกฤช สิงห์งาม 095-653-4490 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำบ่าง เบอร์มือถือ
1221 นายหัสดี มูลบุรี 0632033389 นักการภารโรง โรงเรียนบ้านพองหนีบ เบอร์มือถือ
1222 นางสาวกนกวรรณ จันทรานนท์ 08-4956-5651 ครู โรงเรียนบ้านพองหนีบ เบอร์มือถือ
1223 นางกชมาศ จันทมาตย์ 09-0298-9469 ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เบอร์มือถือ
1224 นางรัชนี เเก้วพิลารมย์ 08-3010-1308 ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เบอร์มือถือ
1225 นางสาวธนาภรณ์ เกษทองมา 08-9395-6063 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เบอร์มือถือ
1226 นางสาวปิยะรัตน์ มนัญชัย 06-1259-6748 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เบอร์มือถือ
1227 นางคำภักดิ์ สอนพรหม 08-0178-8178 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เบอร์มือถือ
1228 นายอุทิศ สิงห์ไธสง 09-5661-4685 ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เบอร์มือถือ
1229 นายเฉลิมพงษ์ ศรีบุญวงษ์ 08-6857-1119 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เบอร์มือถือ
1230 นายโยธิน สกุลเดช 08-6232-2909 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เบอร์มือถือ
1231 นายสนั่น วรรณะ 06-5083-1705 ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านซำไฮ เบอร์มือถือ
1232 นางสาวอัญญณี พรมศรีจันทร์ 06-1140-9335 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านซำไฮ เบอร์มือถือ
1233 นางจุฑาทิพย์ สุขะลี 06-3045-0603 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซำไฮ เบอร์มือถือ
1234 นางจินดารัตน์ รัตนวิชัย 06-5120-0395 ครู โรงเรียนบ้านซำไฮ เบอร์มือถือ
1235 นางธนัชพร บุญปัน 08-4794-9460 ครู โรงเรียนบ้านซำไฮ เบอร์มือถือ
1236 นายสุรวุฒิ บุตรธนู 09-2454-8333 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ฯ เบอร์มือถือ
1237 นางสาวจารุวรรณ ชัยรัตน์ 09-1060-5763 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง เบอร์มือถือ
1238 นางเพชรธิดา สายลาด 08-0936-9377 ครู โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง เบอร์มือถือ
1239 นายรังสรรค์ แสนสุรินทร์ 08-4603-5514 ครู โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง เบอร์มือถือ
1240 นางมณเทียร ทองดีเวียง 09-7924-1288 ครู โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง เบอร์มือถือ
1241 นายทองอินทร์ ทองดีเวียง 08-6717-6710 ครู โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง เบอร์มือถือ
1242 นางสาวกนกพร เสียงใส 09-5721-3760 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านผาฆ้อง เบอร์มือถือ
1243 นายปริวัฒน์ ปฏิทานาโต 08-1601-9658 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านผาฆ้อง เบอร์มือถือ
1244 นายมนูญ มนัสวีวิจิตร 06-2172-9918 ครู โรงเรียนบ้านผาฆ้อง เบอร์มือถือ
1245 นางชุดานันท์ ภูมิกระจาย 08-1965-1870 รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านผาฆ้อง เบอร์มือถือ
1246 นายสัญญา ศรีตานาค 06-4963-5510 นักการภารโรง โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ เบอร์มือถือ
1247 นางสาววาสนา ดิลกลาภ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ เบอร์มือถือ
1248 นางสาวประดับดวง เพ็ชรนก 06-1583-8488 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ เบอร์มือถือ
1249 นางอรทัย เชื้อชาติ 06-2187-4864 ครู โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ เบอร์มือถือ
1250 นางสาวาลักคณา เพลียฤทธิ์ 09-3038-3467 ครุ โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ เบอร์มือถือ
1251 นางสาวบังอร ศรีชมษร 08-9574-9542 ครู โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ เบอร์มือถือ
1252 นางสาวพุทรา สารีบุตร 09-2664-6228 ครู โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ เบอร์มือถือ
1253 นางสาวนาฏยา จันทพิทักษ์ 08-4796-6021 ครู โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ เบอร์มือถือ
1254 นางสาวพรรณธิการ์ สาวิสัย 08-1749-4686 ครู โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ เบอร์มือถือ
1255 นางสุคนธ์ นิลายน 08-1954-1318 ครู โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ เบอร์มือถือ
1256 นางอรอุมา พรมเวียง 08-6226-7875 ครู โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ เบอร์มือถือ
1257 นายไสว พรมเวียง 08-1061-9380 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ เบอร์มือถือ
1258 นางสาววิมลสิริ ฝอยทอง 08-7857-7719 ธุรการ โรงเรียนบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ
1259 นางสาววราภรณ์ โม้ทอง 09-9042-5020 ครู โรงเรียนบ้านนายาง เบอร์มือถือ
1260 นายจงรักษ์ เทพบุตร 09-3086-2640 นักการภารโรง โรงเรียนบ้านนายาง เบอร์มือถือ
1261 นายสุรพล ตะโนนทอง 08-6631-0337 ครู โรงเรียนบ้านนายาง เบอร์มือถือ
1262 นางสาวพรรณิภา ร่วมสุภาพ 09-1834-6725 ครู โรงเรียนบ้านนายาง เบอร์มือถือ
1263 นางสวี ไสยันต์ 09-6514-3969 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านนายาง เบอร์มือถือ
1264 นางสาวสุริตรา ชาวน้ำปาด 09-7320-2045 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนายาง เบอร์มือถือ
1265 นายศิริพงษ์ หาระพันธ์ 09-8970-8798 ครู โรงเรียนบ้านนายาง เบอร์มือถือ
1266 นายนุกูล ชมเมืองมิ่ง 08-4952-8792 ครู โรงเรียนบ้านนายาง เบอร์มือถือ
1267 นางสาวสุนทรี ชุมพล 08-7944-9211 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนายาง เบอร์มือถือ
1268 นางสาวปิยะวรรณ บุบพันธ์ 08-7977-2767 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนายาง เบอร์มือถือ
1269 นายประมาณ ลิชผล 08-0402-9377 ครู โรงเรียนบ้านนายาง เบอร์มือถือ
1270 นางสาวภาวนา กาละพันธ์ 06-5317-9838/09-9987-7278 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง เบอร์มือถือ
1271 นางสาวนพัช บุญโฮมมงคลกุล 09-1159-5159 ธุรการ โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย เบอร์มือถือ
1272 นางสาวพิมพ์นภา แก้วประเสริฐ 09-8613-8433 ครูวิกฤต (วิทย์-คณิต) โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย เบอร์มือถือ
1273 นางสุนิศา สิงห์มณี 0ุ6-3313-1649 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองนอ เบอร์มือถือ
1274 นางสาววาธินี แก้วยาศรี 08-3328-6283 ครู โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย เบอร์มือถือ
1275 นางสาวอารีรัตน์ กันทุ 09-6329-9434 ครู โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย เบอร์มือถือ
1276 นายแป๊ะ จอมศรีประเสริฐ นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ
1277 นางทองอินทร์ พลซา 08-1051-6332 พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ
1278 นางสาวมนัสนันท์ เจริญพันธ์ 08-8564-2205 ครู โรงเรียนบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ
1279 นางสาวปองขวัญ โพธิ์เตมีย์ 0886647519 ครูโรงเรียนบ้านแสนสุข เบอร์มือถือ
1280 นางสาวปริตรา สินผิว 09-2437-7813 ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ
1281 นายสุรกานต์ ลาปะ 08-4598-1471 ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ
1282 นางนัยนา คำภูธร 08-9569-8281 ครู คศ.2 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ
1283 นางสุภรณ์ กะไรยะ 08-9947-0632 ครู คศ.3 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ
1284 นางกีรติ ศรีวิพัฒน์ 09-8585-0174 ครู คศ.3 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ
1285 นายโสภณ คำภูชง 09-2134-8663 ครู คศ.3 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ
1286 นายประเสริฐ ภูโอ 09-9329-8597 ครู คศ.3 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ
1287 นายอนุสรณ์ นิลโฉม 08-0568-2840 ครู คศ.3 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ
1288 นางสุภาภรณ์ แสงสว่าง 09-5668-1074 ครู คศ.3 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ
1289 นายวาสนา สีทาดี 08-1799-2033 ครู คศ.3 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ
1290 นายชินกร คำภูธร 09-8102-8017 ครู คศ.3 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ
1291 นางพานทิพย์ สุวรรณบริบูรณ์ 08-6231-0539 ครู คศ.3 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ
1292 นายพิทยา แสงสว่าง 09-1854-4692 ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ
1293 นายสงกรานต์ จันดาเวียง 08-4590-6661 นักการภารโรง โรงเรียนบ้านนาโก เบอร์มือถือ
1294 นางลัลล์ลลิล ปฏิทานาโต 08-4514-6519 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนาโก เบอร์มือถือ
1295 นางละออง พิมแหวน 09-3105-3595 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนาโก เบอร์มือถือ
1296 นางสาวจันทราพร ธรรมวรรณ 06-1824-3128 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาโก เบอร์มือถือ
1297 นายเฉลิมพล พุ่มเกตุ 09-8819-9321 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาโก เบอร์มือถือ
1298 นายบุญนำ คำแก่ 09-2283-5394 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาโก เบอร์มือถือ
1299 นายฐิติพงศ์ ศรีแก้วเลิศ 08-2162-4865 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาโก เบอร์มือถือ
1300 นายวุฒิพงษ์ กอสุระ 09-3918-2004 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาโก เบอร์มือถือ
1301 นายนิกร บัวปัด 09-1102-0109 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาโก เบอร์มือถือ
1302 นายเอนก แก้วผาง 08-0725-7598 ครู โรงเรียนบ้านนาโก เบอร์มือถือ
1303 นายทองปัน คำมา 09-5824-4137 ครู โรงเรียนบ้านนาโก เบอร์มือถือ
1304 นางสาวยุวรี จำปามูล 08-3416-6906 ครู โรงเรียนบ้านนาโก เบอร์มือถือ
1305 นายณัฐวุฒิ พรหมทรา 09-0979-3037 ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านนาโก เบอร์มือถือ
1306 นายรณกฤต ไชยคีนี 08-1662-0063 ครู โรงเรียนบ้านนาโก เบอร์มือถือ
1307 นายเทิดทูน ปรือปรัง 08-7946-0422 ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 เบอร์มือถือ
1308 นางวิลาวัลย์ ทะเพชร 09-7302-7284 ครู โรงเรียนบ้านนาโก เบอร์มือถือ
1309 นายมงคล นวนศรี 0618012649 ครุ โรงเรียนบ้านนาโก เบอร์มือถือ
1310 นางภัทริน คำแพงแก้ว 08-9784-6007 ครู โรงเรียนบ้านนาโก เบอร์มือถือ
1311 นายมนต์ชัย ลีวงค์ศักดิ์ 09-6327-9069 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาโก เบอร์มือถือ
1312 นางสาวพชรธรษ์ จำปีพรหม 08-2214-1068 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง เบอร์มือถือ
1313 นางเอวิกา จันทวงษ์ 09-5701-2310 ครู โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง เบอร์มือถือ
1314 นางสิรัญญา ศรีภูธร 09-6316-8853 ครู โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง เบอร์มือถือ
1315 นางณัฏฐ์วริน สีทาสังข์ 09-6681-6635 ครู โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง เบอร์มือถือ
1316 นายกฤตยภัทร สีทาสังข์ 09-5660-1688 ครู โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง เบอร์มือถือ
1317 นางสาวเบญจมาภรณ์ จันนา 06-1164-1773 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด เบอร์มือถือ
1318 นายนัทธพงศ์ สารีมูล 0998861530 ครูโรงเรียนบ้านห้วยหมาก เบอร์มือถือ
1319 นางสาวธัญญรัตน์ จันทุภา 06-1086-3063 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยหมาก เบอร์มือถือ
1320 นางสาวสุพิชชา ดิลกชูสวัสดิ์ 0987065107 ครู โรงเรียนบ้านห้วยหมาก เบอร์มือถือ
1321 นางสาวจริยาภรณ์ ศรีทอนชิน 08-6218-4864 ครู โรงเรียนบ้านห้วยหมาก เบอร์มือถือ
1322 นางสาวรุงทิพย์ ตาปู่ 094-174-9894 ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก เบอร์มือถือ
1323 นายวรรธนัย นารโท 063-129-6828 ครูโรงเรียนบ้านห้วยหมาก เบอร์มือถือ
1324 นางสาวบุบผา พันสนิท 09-8604-4299 ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ
1325 นางเกิดสุรีย์ เครือสุข 08-6017-5150 ธุรการ โรงเรียนบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ
1326 นางพูลสุข ศรีสวัสดิ์ 08-7228-6895 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ
1327 นางสาวจุไรรัตน์ ศรีจันทวงศ์ 08-1050-9811 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ
1328 นายอภิสิทธิ์ สิมมะลี 09-0296-8685 ครู โรงเรียนบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ
1329 นางสาวนันทวรรณ์ นิรัญชัย 08-0099-0669 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ
1330 นายเอกวิทย์ พลหินลาด 08-7239-9483 ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ
1331 นางพิมพ์ญาดา กนกภักดีขจร 08-7856-1688 ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ
1332 นางสาวดารุณี แส่วภูเขียว 09-0817-1597 ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ
1333 นางสาวณัฐภาพรรณ์ กุดกัญญา 09-5771-2858 ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ
1334 นางสิริมาต ธรรมรัง 09-8152-1093 ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ
1335 นายเกษม ภาษี 09-6942-1694 ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ
1336 นายเริงชัย อาญาเมือง 0901273329 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ
1337 นางบงกช ภาจันทร์ลา 08-7861-1867 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ
1338 นางเยาวลักษณ์ ติยะบุตร 08-6235-4183 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ
1339 นางระนอง ทองเทียม 09-585902710 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ
1340 นายเจตวิศิษฎ์ ซ่องผม 08-9863-5648 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ
1341 นายเด่นพงษ์ พลฉวี 08-1261-5243 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ
1342 นางสาวอารีรัตน์ บุญเนตร 09-1863-1501 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย เบอร์มือถือ
1343 นายชัยยง คำมงคุณ 08-1049-7616 ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย เบอร์มือถือ
1344 นางณัฐกฤตา สอนสุภาพ 08-1048-3391 ครู โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย เบอร์มือถือ
1345 นางสาวเจนรักษ์ คำภูธร 09-5779-1430 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ เบอร์มือถือ
1346 นางยุวดี ทรทึก 09-5487-6599 ครู โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย เบอร์มือถือ
1347 นางไกรษร บุตะเขียว 08-1545-6027 ครู โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย เบอร์มือถือ
1348 นายจักรภัทร จำปาอ่อน 09-5671-5040 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย เบอร์มือถือ
1349 นางสาววิภา อินแขน 09-4665-8249 ผู้ช่วยครูอนุบาล โรงเรียนบ้านผาหวาย เบอร์มือถือ
1350 นางศกุนตลา เสนา 09-4294-3680 ครู โรงเรียนบ้านผาหวาย เบอร์มือถือ
1351 นางสาวโศภิน สุริยวรรณ 09-9459-7227 ครู โรงเรียนบ้านผาหวาย เบอร์มือถือ
1352 นายประจักษ์ ราชโส 0812613286 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านผาหวาย เบอร์มือถือ
1353 นางสาวจรรยา บัวสาย 09-0092-6629 โรงเรียนบ้านผาหวาย เบอร์มือถือ
1354 นายธงไทย ศรีทองแท้ 08-4923-6388 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ เบอร์มือถือ
1355 นางสาววนานีล พรมดี 0828763296 ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ เบอร์มือถือ
1356 นายสาคร เภาพรม 08-4792-0133 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ เบอร์มือถือ
1357 ว่าที่ ร.ท.ดิษฐ คำมา 0651186396 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ เบอร์มือถือ
1358 นางสาววัลภา คำมงคุณ 095 284 3122 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 เบอร์มือถือ
1359 นายสมพงษ์ ช่วยบำรุง 086 223 7785 ครู โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 เบอร์มือถือ
1360 นางพรทิมา แตงโสภา 063 021 6271 ครู โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 เบอร์มือถือ
1361 นางศุภิสรา ผุยมาตย์ 092 606 5208 ครู โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 เบอร์มือถือ
1362 นางสาวอุษา ขันแข็ง 086 234 7364 ครู โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 เบอร์มือถือ
1363 นางกชกร คำมา 081 717 6613 ครู โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 เบอร์มือถือ
1364 นางรัชนีพร สินทร 081 050 5386 ครู โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 เบอร์มือถือ
1365 นายทศพร เพ็งพุฒิ 0801806657 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 เบอร์มือถือ
1366 นายประหยัด อุ่นคำ 081 954 3685 ครู โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม เบอร์มือถือ
1367 นายจรูญ พยัคประโคน 081 014 2201 ครู โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม เบอร์มือถือ
1368 นายเทิดศักดิ์ ไชยบุตร 093 334 8040 ครู โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม เบอร์มือถือ
1369 นางสาววิไลลักษณ์ ปลัดทุม 089 591 4887 ครู โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม เบอร์มือถือ
1370 นางอรทัย ศรีมาตย์ 081 768 6965 ครู โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม เบอร์มือถือ
1371 นางสุมานี ฉัตรสุวรรณ 062 904 8986 ครู โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม เบอร์มือถือ
1372 นางวิไลวัลย์ คำมา 095 660 6317 ครู โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม เบอร์มือถือ
1373 นายสมหมาย ขวกเขียว 087 863 8392 ครู โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม เบอร์มือถือ
1374 นายบุญชู แก้วศิริ 088 321 2726 ครู โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม เบอร์มือถือ
1375 นายบรรหาร ดานุรักษ์ 093 373 7988 ครู โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม เบอร์มือถือ
1376 นายยุทธพงษ์ พรมดี 065 123 3750 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม เบอร์มือถือ
1377 นางสาวศิริลักษณ์ พวงศรี 086 119 6892 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 เบอร์มือถือ
1378 นายทองแดง ชาภักดี 083 351 3044 นักการภารโรง โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 เบอร์มือถือ
1379 นางสาวสุกัญญา ประจันทร์นวล 099 015 9359 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 เบอร์มือถือ
1380 นางสาวอรวรรณ ปัตตังทานัง 095 669 7276 ครู โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 เบอร์มือถือ
1381 นางถวิลหา ประเสริฐ 089 829 8644 ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1382 นางสาววิไล นวลสวาท 085 756 8215 ครู โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 เบอร์มือถือ
1383 นางประรัชญา พลซา 084 785 9210 ครู โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 เบอร์มือถือ
1384 นางสาวพัทปิยา มุงคุณ 084 798 3447 ครู โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 เบอร์มือถือ
1385 นางนัฐนันท์ อาจมนตรี 061 142 9947 ครู โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 เบอร์มือถือ
1386 นายสมศักดิ์ คณะแพง 098 585 1187 ครู โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 เบอร์มือถือ
1387 นายอิษติพงษ์ พลซา 089 471 5729 ครู โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 เบอร์มือถือ
1388 นางสาวจินตนา ลัมยศ 091 353 5700 ครู โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 เบอร์มือถือ
1389 นางเบญจวรรณ ศรีบุรินทร์ 081 117 3089 ครู โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 เบอร์มือถือ
1390 นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุรินทร์ 081 117 3089 ครู โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 เบอร์มือถือ
1391 นางธิดา โสมคำ 094 542 1850 ครู โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 เบอร์มือถือ
1392 นายสมหมาย พรมดี 093 460 2696 ครู โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 เบอร์มือถือ
1393 นายศักดิ์ดา อยู่สุข 094 317 9606 นักการภารโรง โรงเรียนบ้านตาดข่า เบอร์มือถือ
1394 นางสาวภิญญาพัชญ์ เจริญสุข 092 991 8029 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านตาดข่า เบอร์มือถือ
1395 นางสาวศิริลักษณ์ พวงศรี 086 119 6892 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พวย เบอร์มือถือ
1396 นางสาวนวพร นัดทะยาย 095 475 8392 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านตาดข่า เบอร์มือถือ
1397 นางจารุณี โทรัตน์ 089 574 8983 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านตาดข่า เบอร์มือถือ
1398 นายวิเวศน์ ถาบุตร 061 023 6976 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านตาดข่า เบอร์มือถือ
1399 นางสาววรวิภา ศรีวัตร 093 036 3625 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตาดข่า เบอร์มือถือ
1400 นางสาวสุธีรา บุญประจันทร์ 096 732 6207 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตาดข่า เบอร์มือถือ
1401 นายวีรวุฒิ ธรรมโสม 081 049 6676 ครู โรงเรียนบ้านตาดข่า เบอร์มือถือ
1402 นางสาววินา สุทธิโพธิ์ 095 924 9559 ครู โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ เบอร์มือถือ
1403 นางสาวกันต์กนิษฐ์ นันทะรัตน์ 088 562 7538 ครู โรงเรียนบ้านตาดข่า เบอร์มือถือ
1404 นางหัตถพร สุราสา 095 741 3521 ครู โรงเรียนบ้านตาดข่า เบอร์มือถือ
1405 นายทิตย์ณรงค์ มณีวัฒน์ 097 316 3241 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาดข่า เบอร์มือถือ
1406 นายบุญมา สุขษาเกตุ 088 539 3422 นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1407 นางสาวจิตภินันท์ ปิ่นทอง 093 321 0237 ครูจ้างสอน โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1408 นางสาวนิสาชล คำมา 095 198 3456 ครูจ้างสอน โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1409 นางสาวมณัสนันท์ ศรีจันทวงษ์ 081 260 4263 เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1410 นางภัคนันท์ ปรีกุล 092 146 3588 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1411 นางพิศมัย แสงสว่าง 061 136 2775 พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1412 นางสาววรุลี พรมจันทร์ 089 862 9981 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1413 นางสาวสาวิตรี หล่มธรรมา 093 527 6033 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1414 นางเคียงขวัญ ดงภักดี 086 233 6176 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1415 นางสุดาวัลย์ ศรีเสาวงค์ 086 239 2525 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1416 นางสาวสุรางค์ ลำดวน 081 975 0316 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1417 นางสาวณัฐนรี ศรีแสง 089 569 5752 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1418 นางสาววิไลลักษณ์ นามวงษ์ษา 098 840 3855 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1419 นางคนึงนิด กงภูธร 087 862 9311 ครู โรงเรียนบ้านปากปวน เบอร์มือถือ
1420 นางจิตร์ดวง ศิริวรรณ 089 589 8023 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1421 นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคล 081 749 9449 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1422 นางพรทิพย์ มีดี 087 262 2136 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1423 นางสาวดุจฤดี ปัญญาสิม 091 865 6560 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1424 นายมนูญ มหาสิงห์ 081 785 5308 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1425 นายรังสิทธิ์ เคนทรภักดิ์ 081 871 7607 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1426 นางธนารักษ์ มูลอามาตย์ 093 067 5550 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1427 นางนันทวัน คำตุ่น 084 419 8887 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1428 นางยุภาภรณ์ บุญแสน 081 799 2390 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1429 นางพลอยไพลิน ประสิทธิพันธ์ 095 929 6392 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1430 นายสุรพล วิสาพันธุ์ 087 859 3267 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1431 นางอรุณี วิสาพันธุ์ 081 158 2989 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1432 นางละมัย รัตนธรรมธาดา 089 842 7238 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1433 นางสาวอารีรัตน์ ประโยชน์มี 085 459 5515 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1434 นางอิ่มใจ คำมา 081 872 8822 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1435 นางอัจฉรา คำจันทน์ 089 279 7143 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1436 นางสุปรีดี จันทิหล้า 081 051 3574 ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ
1437 นายสุทิน พิมพล 099 939 5277 นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว เบอร์มือถือ
1438 นางสาวขนิษฐา คำเคน 085 620 4650 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว เบอร์มือถือ
1439 นางสาวมัลลิกา พวงไพวัลย์ 088 563 6588 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว เบอร์มือถือ
1440 นางจารุวรรณ คำมงคุณ 084 570 8017 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว เบอร์มือถือ
1441 นายกฤษ พาเชียงคูณ 091 752 7158 ครู โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว เบอร์มือถือ
1442 นางดรุณี จันทิหล้า 064 978 2126 ครู โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว เบอร์มือถือ
1443 นางสาวขนิษฐา คำเคน 085 620 4650 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ เบอร์มือถือ
1444 นายเดช บับภาเอก 096 928 1409 ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ เบอร์มือถือ
1445 นางจินตนา หัตถศิลป์ 086 231 3329 ครู โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ เบอร์มือถือ
1446 นายสุวิทย์ นิลโชติ 087 852 1905 ครู โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ เบอร์มือถือ
1447 นายสุวิจักขณ์ คุระนันท์ 089 571 0985 ครู โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ เบอร์มือถือ
1448 นายสรกฤช ศรีภูมิ 081 873 9332 ครู โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ เบอร์มือถือ
1449 นางปณิษฐา ไชยตาแสง 084 787 9921 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ เบอร์มือถือ
1450 นางสาวขนิษฐา คำเคน 085 620 4650 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ เบอร์มือถือ
1451 นางสาวเบญจมาศ บริบูรณ์ 090 975 6594 ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ เบอร์มือถือ
1452 นายบุญส่ง จันทิมา 098 110 8669 ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ เบอร์มือถือ
1453 นางสาวศิริญาพร ประดิษฐ์แท่น 093 319 6281 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ เบอร์มือถือ
1454 นางอุทิศ พิลาฤทธิ์ 081 047 7457 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ เบอร์มือถือ
1455 นางสาวปราณี พรมดี 081 055 8821 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ เบอร์มือถือ
1456 นางสาวพูนศรี หล้าภูเขียว 087 852 2705 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ เบอร์มือถือ
1457 นายสมทรง พรมดี 081 051 9813 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ เบอร์มือถือ
1458 นางรังสรรค์ ผงสุข 088 530 4304 ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ เบอร์มือถือ
1459 นายขุนทอง เชื้อจีน 094 270 5135 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ เบอร์มือถือ
1460 นางสาวอารีรัตน์ บุญเนตร 091 863 1501 เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ เบอร์มือถือ
1461 นายธวัชชัย โคตรชนะ 082 107 8757 ครู โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ เบอร์มือถือ
1462 นางวิมลวรรณ นัดทะยาย 081 9659382 ครู โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ เบอร์มือถือ
1463 นายนิสสัย ครุนันท์ 095 607 1011 ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ เบอร์มือถือ
1464 นางสาววิลาวัลย์ เครือสุข 087 864 9076 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ เบอร์มือถือ
1465 นายสุริยันต์ เกษทองมา 082 240 1849 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ เบอร์มือถือ
1466 นางสิริกร คูหา 087 865 3771 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ เบอร์มือถือ
1467 นางวัชราภรณ์ พรหมหาราช 085 746 6491 ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ เบอร์มือถือ
1468 นายอัครวัฒน์ รัววิชา 0652460959 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 เบอร์มือถือ
1469 นางสาวอารีรัตน์ บุญเนตร 091 863 1501 เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง เบอร์มือถือ
1470 นางสาวพรศิริ สอนปัญญา 083 288 6127 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง เบอร์มือถือ
1471 นายสุพรรณ ศรีบุญมี 087 231 1910 ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง เบอร์มือถือ
1472 นางสาวณัฐธยาธ์ เขียวทอง 08-5760-7783 เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล เบอร์มือถือ
1473 นางสาวเริงจุฬา กลางเสนา 081 389 2511 ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120 เบอร์มือถือ
1474 นางรำพึงใจ ช่วยบำรุง 089 279 3369 ครู โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง เบอร์มือถือ
1475 นางวิไลรัตน์ คุณทะวงษ์ 081 050 3175 ครู โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง เบอร์มือถือ
1476 นางฉวีวรรณ ธีระเดชากุล 094 523 9284 ครู โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง เบอร์มือถือ
1477 นายอ่อนจันทร์ อินทมาตย์ 081 261 2769 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 เบอร์มือถือ
1478 นางสาวนิตยา ศรีหาภูธร 087 924 7388 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ
1479 นายกัลป์ภัฏ จันทชา 080 744 8219 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ
1480 นายอนัสพงษ์ แสนมะเพ็ง 083 346 2096 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ
1481 นายสุรชัย ช่างเรือง 085 155 5897 ช่างไฟฟ้า ช.4 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ
1482 นางสาววิลาวัลย์ พรมพุทธา 084 440 7177 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ
1483 นางสาวจุฑารัตน์ ทืพย์สุวรรณ 097 315 6369 ครู โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ
1484 นางสาวบุษบา จำปามี 092 806 8139 ครู โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ
1485 นางสาวกาญจนา เนียมไธสง 084 428 3853 ครู โรงเรียนบ้านบ้านลาด เบอร์มือถือ
1486 นายทรงกลด สิทธิมงคล 081 055 6785 ครู โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ
1487 นางสาวสุมาลี พรหมศิริ 081 055 9343 ครู โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ
1488 นางอภิญญา การะพันธ์ 087 2222805 ครู โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ
1489 นายภาษิต แสวงผล 081 380 2990 ครู โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ
1490 นายสมใจ โพธิ์ศรี 081 380 1278 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ
1491 นางกุสุมาลย์ จันทะคุณ 0843899166 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1492 นางไอลดา ภูมิเรืองศรี 0615810258 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1493 นางปิยภรณ์ ศรีเมือง 0985863851 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1494 นางนิตยา บุญทรัพย์ 0649546462 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1495 นางสาวธารารัตน์ ไชยแสง 0872241219 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1496 นางสาวพจนีย์ ไชยพรมมา 0951843568 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1497 นางพัทยากร จริมา 0883656229 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1498 นางสุพรรณี วังคีรี 0630325985 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1499 นายนุรักษ์ อุปรีที 0883013552 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1500 นางสาวณัฐกาญจน์ ภักมี 0956708752 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1501 นางสุภานันท์ ทองมี 0864178946 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1502 นางพิรีรัตน์ จูมจนะ 0862184271 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1503 นางกรรณฺสา พรมใจ 0898426924 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1504 นางปราณี วัฒนเชื้อ 0877754012 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1505 นางสุนทร วรพันธ์ 0897138849 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1506 นางเรวดี จันทร์ดา 0854615829 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1507 นางประวิน กระจ่างถ้อย 0897100643 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1508 นางวิจิตรา พลซา 0998729969 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1509 นางวราภรณ์ สนธิมุล 0868589092 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1510 นางยินดี ศิริเกษ 0862374543 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1511 นางอรนิตย์ จันทรศิริ 0812605255 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1512 นางมัลลิกา ศรีตนชัย 0813804902 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1513 นายอนุ มาลาพันธุ์ 0895696039 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1514 นางสุธารัตน์ สารโภคา 0892779634 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1515 นายคำปน นามโยธี 0854439536 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1516 นางสาวภัทราวดี เทียนไสย์ 0862349136 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1517 นางสาวลมัย สุวรรณสนธิ์ 0973010781 ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1518 นายศักดา พุทซาคำ 0817293588 ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ
1519 นางสาวสุจินดา สุระชัย 09-2671-9662 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม เบอร์มือถือ
1520 นางสาวสุพัตรา นามคุณ 08-0027-8979 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม เบอร์มือถือ
1521 นายนิรุต สีทำมา 06-1025-7807 ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม เบอร์มือถือ
1522 นางนิรมล สะโรงสูงเนิน 08-1058-9991 ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม เบอร์มือถือ
1523 นางปิยวรรณ เนาวบุตร 08-9937-5043 ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม เบอร์มือถือ
1524 นายธนูศิลป์ ยศบุญเรือง 08-9943-3342 ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม เบอร์มือถือ
1525 นางชูศรี สุวรรณราช 08-6636-6091 ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม เบอร์มือถือ
1526 นายอนุสรณ์ สุวรรณราช 08-7234-1371 ครูผู้ทรงคุณค่า โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม เบอร์มือถือ
1527 นายก้องนเรนทร์ พลซา 09-8798-5191 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ เบอร์มือถือ
1528 นายบัญชา สำคัญ 08-8335-4436 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาแก เบอร์มือถือ
1529 นายไพรโรจน์ ตันผา 08-6863-9414 ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ เบอร์มือถือ
1530 นางอนุสรา กองแก้ว 08-2159-2099 ครูวิกฤต โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ เบอร์มือถือ
1531 นายศราวุธ สอนสุภาพ 09-5169-9245 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ เบอร์มือถือ
1532 นางอภิญญา ปลัดนู 09-3537-6111 ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ เบอร์มือถือ
1533 นางจันทนา รัตนมงคล 08-1872-6392 ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ เบอร์มือถือ
1534 นางสุวรรณ ศรพรหม 08-7636-8206 ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ เบอร์มือถือ
1535 นางจีรพรรณ พิมพุฒิ 08-6237-8626 ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ เบอร์มือถือ
1536 นางอรพิน ผิวบาง 08-1263-3621 ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ เบอร์มือถือ
1537 นายพิกุล ศรีเมือง 08-4545-2084 ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ เบอร์มือถือ
1538 นายมีชัย โสกัณทัต 08-3360-1099 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปากปวน เบอร์มือถือ
1539 นางสาวสนธยา พรมนิล 09-7226-2689 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ เบอร์มือถือ
1540 นายพรประเสริฐ บงแก้ว 098-7065564 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านป่าบง เบอร์มือถือ
1541 นางสาววรารัตน์ บงแก้ว 092-3354458 ครู โรงเรียนบ้านป่าบง เบอร์มือถือ
1542 นางน้ำฝน ไชยรบ 081-0517927 ครู โรงเรียนบ้านป่าบง เบอร์มือถือ
1543 นางดาวัลย์ บูรณะติระ 08-7232-6533 ครู โรงเรียนบ้านป่าบง เบอร์มือถือ
1544 นางจำรัส บงแก้ว 08-4418-6279 ครู โรงเรียนบ้านป่าบง เบอร์มือถือ
1545 นายสมศรี บุญหนัก 08-5274-0801 ครู โรงเรียนบ้านป่าบง เบอร์มือถือ
1546 นางพิสมัย แสงชาติ 08-1057-9558 ครู โรงเรียนบ้านป่าบง เบอร์มือถือ
1547 นายอานันท์ วงค์พนม 08-6231-2006 ครู โรงเรียนบ้านป่าบง เบอร์มือถือ
1548 นางอารุณีย์ ดีศรี 09-8640-1637 ครู โรงเรียนบ้านป่าบง เบอร์มือถือ
1549 นายบุญเลี้ยง สุวรรณสนธิ์ 08-1060-7755 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านป่าบง เบอร์มือถือ
1550 นายณัฐธชนพงศ์ บับภาเอก 09-2287-5999 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านนาซำแซง เบอร์มือถือ
1551 นางสาวสกาวเดือน ฐานะทรัพย์ปัญญา 09-7313-1919 บุคลากรวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาซำแซง เบอร์มือถือ
1552 นายวิบูลย์ ไมตรีสวัสดิ์ 08-9942-4222 ครู โรงเรียนบ้านนาซำแซง เบอร์มือถือ
1553 นายเวียงชัย โสกัณฑัต 08-7217-8935 ครู โรงเรียนบ้านนาซำแซง เบอร์มือถือ
1554 นางพนิดา ศรีทอง 08-1048-2670 ครู โรงเรียนบ้านนาซำแซง เบอร์มือถือ
1555 นางกองเพชร คณะแพง 08-1060-2880 ครู โรงเรียนบ้านนาซำแซง เบอร์มือถือ
1556 ยกเลิก ยกเลิก ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาซำแซง เบอร์มือถือ
1557 นายอุดร บัวระภา พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านน้ำค้อ เบอร์มือถือ
1558 นายสุรพล สะใบ 08-3340-7119 ครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น เบอร์มือถือ
1559 นายสมพาน พลศักดิ์ซ้าย 08-6236-1428 ครู โรงเรียนบ้านน้ำค้อ เบอร์มือถือ
1560 นางสาวพิชญาภัค สายปัญญา 06-2168-5468 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านน้ำค้อ เบอร์มือถือ
1561 นายวราวุฒิ ผางสา 061-0307476 โรงเรียนบ้านขอนยาง เบอร์มือถือ
1562 นางสาวจุฑาธิป สีหาราช 093-5385890 โรงเรียนบ้านขอนยาง เบอร์มือถือ
1563 นายกิตติพงษ์ สุขเสน 089-5740903 พนักงานราชการ เบอร์มือถือ
1564 นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไชยชนะ 084-4104002 ครูจ้างสอนโรงเรียนบ้านขอนยาง เบอร์มือถือ
1565 นายเกียรติชัย ผุยมาตย์ 08-1768-9076 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ
1566 นายมังกร จันทร์มณี 09-3428-4805 ครู โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ เบอร์มือถือ
1567 นายมนูญ ศรีจันทร์ 08-6236-3674 ครู โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ เบอร์มือถือ
1568 นายสุรศักดิ์ สุรินทร์ 09-3438-5870 ครู โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ เบอร์มือถือ
1569 นายพินิจ นามกันยา 08-8570-9387 ครู โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ เบอร์มือถือ
1570 นางจงกิต บุตรเต 06-1163-7723 ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ
1571 นางสาวจารุวรรณ พวงไพรวัลย์ 06-1624-9264 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก เบอร์มือถือ
1572 นายสุวิทย์ โคตรแก้ว 08-1256-3251 ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก เบอร์มือถือ
1573 นางบุณยวีร์ จิตตะ 09-7301-8085 ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก เบอร์มือถือ
1574 นายบุญสูง มูลที 08-0595-3139 ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก เบอร์มือถือ
1575 นายสมยศ ชนะชัย 08-7236-9924 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก เบอร์มือถือ
1576 นางสาวนารีรัตน์ โพธิ์โน 08-4428-1767 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองขาม เบอร์มือถือ
1577 นายประยุทธ์ สิงห์ทองลา 0933272007 ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านโคกแฝก เบอร์มือถือ
1578 นางสุพาภรณ์ วงษ์ลา 09-10534894 ธุรการโรงเรียนบ้านโคกแฝก เบอร์มือถือ
1579 นางสาวนิรชา มีจินดา 0885645715 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกแฝก เบอร์มือถือ
1580 นายพงษ์เดช ปทิตตานนท์ (ออกแล้ว) 09-1056-0517 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน เบอร์มือถือ
1581 นางสาวสนธยา พรมนิล 09-7226-2689 บุคลากรวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน เบอร์มือถือ
1582 นายพรประเสริฐ บงแก้ว 09-5869-5274 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน เบอร์มือถือ
1583 นางสาววรารัตน์ บงแก้ว 08-1051-8539 ครู โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน เบอร์มือถือ
1584 นางน้ำฝน ไชยรบ 08-1051-7927 ครู โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน เบอร์มือถือ
1585 นางดาวัลย์ บูรณะติระ 08-7232-6533 ครู โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน เบอร์มือถือ
1586 นางจำรัส บงแก้ว 08-4418-6279 ครู โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน เบอร์มือถือ
1587 นายสมศรี บุญหนัก 08-5274-0801 ครู โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน เบอร์มือถือ
1588 นางพิสมัย แสงชาติ 08-1057-9558 ครู โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน เบอร์มือถือ
1589 นายอานันท์ วงค์พนม 08-6231-2006 ครู โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน เบอร์มือถือ
1590 นางอารุณีย์ ดีศรี 09-8640-1637 ครู โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน เบอร์มือถือ
1591 นางปุณยาวีย์ นาราษฎร์ 08-9842-7401/061-4745193 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน เบอร์มือถือ
1592 นางจินตนา ผุยขันธ์ 08-7233-5603 ครู โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ เบอร์มือถือ
1593 นายศักดา เพ็งสุข 08-3284-0155 ครู โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ เบอร์มือถือ
1594 นายสุขุม วรีฤทธิ์ 09-3468-3347 ครู โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ เบอร์มือถือ
1595 นางสาวนิติยา ผงบุญตา 093-3694646 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า เบอร์มือถือ
1596 นางคำพูนุช อินทรา 08-8330-9554 ครู โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า เบอร์มือถือ
1597 นายธวัชชัย ธรรมกุล 086-2305902 ครูผู้ทรงคุณค่าฯ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า เบอร์มือถือ
1598 นายธนวัฒน์ ธรรมกุล 094-0022054 ธุรการ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า เบอร์มือถือ
1599 นายอินทรา ไชโสดา 095-6822638 นักการภารโรง โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า เบอร์มือถือ
1600 นายเอกลักษณ์ ณะน่าน 08-0740-7283 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ
1601 นางสาวจิราภรณ์ มังคะโล 08-6229-5761 ครูวิทยาศาสตร์-คณิต โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ
1602 นายชูสกุล จันทรมณี 08-9572-9030 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ
1603 นางสาวธนัญญา พรหมอินทร์ 06-1460-7868 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ
1604 นายสมชาย ศรีจันทวงศ์ 08-8530-2232 ช่างไฟฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ
1605 นายนิตย์ ขาวดา 08-6222-6787 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ
1606 นางอุรารัตน์ คัมภ์บุญยอ 08-2116-1553 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ
1607 นางนวลใย แต่งภูเขียว 08-9279-1522 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ
1608 นางจริญญา คัมภ์บุญยอ 08-0666-1219 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ
1609 นางขวัญใจ ตรีหทัยกุล 08-0090-3684 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ
1610 นางลัดดาวัลย์ โสมี 08-0414-4403 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ
1611 นางนิตยา เพ็งสุข 08-4742-9725 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ
1612 นางกาญจนา พุทซาคำ 08-1708-7975 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ
1613 นายอินธิพงษ์ ตรีหทัยกุล 08-1052-3416 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ
1614 ว่าที่ร้อยตรีเสถียร พยุงตน 0952989142 ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ
1615 นายวิทย์ พลซา 08-6850-0373 ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1616 นายไพรวรรณ สิงห์ทองลา 08-0763-3750 ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1617 นายนิติศักดิ์ เคนโยธา 08-9991-7490 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1618 นางสาวพิมพ์นภา นามประเสริฐ 08-2737-6928 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1619 นายณฐมน ภูมินทร์ 09-1060-6840 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1620 นายพนม นานวน 08-7216-7359 ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1621 นางอัญชลี พรมดี 08-6229-6439 ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1622 นางสาวลมัย นครขวาง 08-8305-7184 ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1623 นางจิตตานันท์ บุญปัน 09-8141-1422 ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1624 นางอรวรรณ นรแสน 08-6235-5095 ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1625 นางกันต์กนิษฐ์ ดาวงษา 08-3413-5823 ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1626 นายสมชาย รัดมาน 08-4786-2655 ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1627 นางจุฑาทิพ ไชยศรี 08-5261-8565 ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1628 นางสมรักษ์ ประจันตเสน 09-1854-0981 ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1629 นายธนะวัฒน์ เคนโยธา 08-9273-6768 ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1630 นางสมสมร พลซา 08-6637-8807 ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1631 นางสุวินี บัวระภา 08-1769-9963 ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1632 นางขวัญทิวา มูลธิยะ 08-7775-9280 ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1633 นางรัศมี จันทเมือง 08-9711-7482 ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1634 นางปทิตตา บุตรดีสุวรรณ 09-8110-4534 ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1635 นางศตกมล พรหมมาศ 09-6767-1590 ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1636 นางปุณยนุช มูลศรีละ 08-8513-4266 รองผอ.โรงเรียน โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1637 สิบเอกชนะ เกสร 08-6856-9258 รองผอ.โรงเรียน โรงเรียนบ้านวังสะพุง เบอร์มือถือ
1638 นางสาวอุษณา วีระเปรม 08-4030-3737 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เบอร์มือถือ
1639 นางสาวนิภาพร ทะวิลา 09-9702-3704 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ เบอร์มือถือ
1640 นายเทิดทูน วรวะไล 09-4186-4565 ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ เบอร์มือถือ
1641 นายคำคิด คามะดา 08-6235-3046 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ เบอร์มือถือ
1642 นางยุพิน ยศปัญญา 09-6705-6015 ครู โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ เบอร์มือถือ
1643 นายบุญเทียบ ฮามพิทักษ์ 09-5815-6477 ครู โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ เบอร์มือถือ
1644 นายวุฒิชัย คำดี 09-3104-5909 ครู โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ เบอร์มือถือ
1645 นางอัจชรา จันทะอุ่มเม่า 09-1062-9518 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ เบอร์มือถือ
1646 นางทิพาภรณ์ ทองบัวบาน 08-5244-6864 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี เบอร์มือถือ
1647 นางสาวสันทนา พิมพ์เขต 08-5459-6462 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี เบอร์มือถือ
1648 นางนิคม แก้วกงพาน 06-5094-3088 นักการภารโรง โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี เบอร์มือถือ
1649 นางวนิดา มณีกันตา 08-4953-3389 ครู โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี เบอร์มือถือ
1650 นางสำอาง แก้ววัฒนะ 08-4603-0515 ครู โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี เบอร์มือถือ
1651 นางคำผ่าน สายโสภา 09-8110-5187 ครู โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี เบอร์มือถือ
1652 นางกุลยารัตน์ ทองจันทร์ 06-4392-4929 ครู โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี เบอร์มือถือ
1653 นางสาวนำเนียง คณะแพง 08-9942-3955 ครู โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี เบอร์มือถือ
1654 นางนารี สุวรรณสิงห์ 08-7588-3188 ครู โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี เบอร์มือถือ
1655 นายอรุณ แก้วศิริ 08-1799-8810 ครู โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี เบอร์มือถือ
1656 นายธันวา ทองวรรณ 08-1061-6800 ครู โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี เบอร์มือถือ
1657 นางสาวจารุวรรณ พวงไพรวัลย์ 06-1624-9264 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ เบอร์มือถือ
1658 นางวันเพ็ญ หาทอน 08-1260-6766 ครู โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ เบอร์มือถือ
1659 นายอดุลย์ อินโยธา 08-7237-3817 ครู โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ เบอร์มือถือ
1660 นายณรงค์ อินทรง 08-0814-8385 ครู โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ เบอร์มือถือ
1661 นายณภัทร เสริฐศรี 09-1064-8187 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ
1662 ว่าที่ ร.ต.หญิงอารียา พิมพ์เขต 08-5452-5785 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ
1663 นางนัยนา ผุยแสงพันธ์ 08-6229-0180 ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ
1664 นางนิ่มนวล ดวงกลาง 08-5753-9388 ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ
1665 นางพิมล หล้ามาชน 08-9175-1856 ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ
1666 นางบุญเทียม นนทโคตร 08-1871-3862 ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ
1667 นางสุมาลี แก้วดวงดี 0892773860 ครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
1668 นางสาวสุภาวิกา เกษเกษร 09-3469-3808 ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 เบอร์มือถือ
1669 นางสาวอภิญญา นนทโคตร 08-7223-7716 ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 เบอร์มือถือ
1670 นางอทิตยา สอนสุภาพ 08-1965-0074 ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 เบอร์มือถือ
1671 นางสาวปิยดา ยาผา 09-8585-6973 ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 เบอร์มือถือ
1672 นายสุนันท์ จุลกองฮ้อ 09-3104-9203 ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 เบอร์มือถือ
1673 นายวิเนตร พรหมอินทร์ 08-1739-0991 ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 เบอร์มือถือ
1674 นางสงวน พรหมอินทร์ 08-8328-8834 ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 เบอร์มือถือ
1675 นายเลิศชัย สอนสุภาพ 08-1263-2322 ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 เบอร์มือถือ
1676 นางสุวิสรรค์ เหตุเกษ 08-9215-5646 ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 เบอร์มือถือ
1677 นางนิตยา รอดคำดี 08-5659-2260 ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 เบอร์มือถือ
1678 นางรวมเล็ก สีมาขจร 08-9842-3031 ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 เบอร์มือถือ
1679 นางจารุวรรณ จันทนิตย์ 08-4389-1876 ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 เบอร์มือถือ
1680 นางนิชนิภา พลซา 08-1749-7899 ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 เบอร์มือถือ
1681 นางวัชรี ดอกจันทร์ 08-6236-9806 ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 เบอร์มือถือ
1682 นางพิสมัย จักร์สาน 08-7213-8453 ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 เบอร์มือถือ
1683 นางแก่นจันทร์ โคตะนนท์ 08-6228-8496 ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 เบอร์มือถือ
1684 นายยงยุทธ วงษ์จันทร์ 08-9943-7994 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 เบอร์มือถือ
1685 นายดาม นามสะธร 09-9203-5393 นักการภารโรง โรงเรียนบ้านลาด เบอร์มือถือ
1686 นางสาวนิตยา ศรีหาภูธร 08-7924-7388 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านลาด เบอร์มือถือ
1687 นางสาวยลลัดดา หมื่นมา 06-3751-6265 บุคลากรวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านลาด เบอร์มือถือ
1688 นางสาวมณีรัตน์ แพงวิเศษ 08-5467-3299 พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล โรงเรียนบ้านลาด เบอร์มือถือ
1689 นางสาวศรสวรรค์ กล้ารอด 09-6953-1559 ครู โรงเรียนบ้านลาด เบอร์มือถือ
1690 นางสุภาพร ชินพันธ์ 08-6225-4146 ครู โรงเรียนบ้านลาด เบอร์มือถือ
1691 นางอมรรัตน์ โสมนัส 06-1342-7494 ครู โรงเรียนบ้านลาด เบอร์มือถือ
1692 นางจิราภรณ์ สร้อยสน 08-1262-7192 ครู โรงเรียนบ้านลาด เบอร์มือถือ
1693 นายชัยวุฒิ เตศิริ 08-7863-9857 ครู โรงเรียนบ้านลาด เบอร์มือถือ
1694 นายมนูญ พรมดี 06-1310-2019 ครู โรงเรียนบ้านลาด เบอร์มือถือ
1695 นายอุเทือง ไชยชนะ 09-8430-7874 ครู โรงเรียนบ้านลาด เบอร์มือถือ
1696 นายชำนาญ แสงชาติ 08-9937-8588 ครู โรงเรียนบ้านลาด เบอร์มือถือ
1697 นายสนอง นาตรีชน 08-1873-5193 ครู โรงเรียนบ้านลาด เบอร์มือถือ
1698 นายยุทธพงศ์ แสนพันศิริ 09-8530-4446 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านป่าบง เบอร์มือถือ
1699 นายดุสิทธิ์ บุตรศรี 08-5742-5502 ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ
1700 นายสุชาติ ผุยมาตย์ 09-8635-1764 ครู โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ
1701 นายปวินท์ ปลั่งกลาง 06-1072-0458 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ
1702 นางสาวสิริกาญจน์ จริม 08-1049-2947 ครู โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ
1703 นายณิชคุณ ตรียะเวชชานนท์ 08-6698-5939 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ
1704 นางสาวกาญจนา ภูเงิน 08-1059-2658 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ
1705 นางรื่นฤดี ผุยมาตย์ 09-3484-1092 ครู โรงเรียนบ้านปากปวน เบอร์มือถือ
1706 นางนวรัตน์ แก้วบุดดี 08-8560-5288 ครู โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ
1707 นายสมดวง สอนสุภาพ 08-6234-0644 ครู โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ
1708 นายโชคชัย สอนสุภาพ 09-7131-0896 ครู โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ
1709 นางณภัทรพร แก่งจำปา 08-4786-7499 ครู โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ
1710 นางสาวนิโลบล โปรณะ 09-4546-7435 ครู โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ
1711 นางวันทนีย์ พาณิชย์ 08-1872-7541 ครู โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ
1712 นายชวลิต พาณิชย์ 08-2858-1009 รองผอ.โรงเรียน โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ
1713 นายศิลปกร น้อมในธรรม 06-2196-2110 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ
1714 นางสาวสุจินดา สุระชัย 09-2671-9662 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง เบอร์มือถือ
1715 ว่าที่ร้อยตรีศิริสวัสดิ์ พันน้อย 08-2168-5431 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง เบอร์มือถือ
1716 นายอนันต์ พลซา 09-6405-2458 ครู โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก เบอร์มือถือ
1717 นายมาโนช บาริศรี 087-0418629 ครู โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง เบอร์มือถือ
1718 นางธิติรัชต์ ช่างพะเนา 08-5743-7245 ครู โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง เบอร์มือถือ
1719 นางกฤษณา ศรีคุณ 08-9576-0396 ครู โรงเรียนบ้านโคกแฝก เบอร์มือถือ
1720 นางสาวปฐมภรณ์ คำภาพล 080-7477499 ครู โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง เบอร์มือถือ
1721 นายวัชรพงษ์ ราคาแพง 090-8502204 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง เบอร์มือถือ
1722 นางสาวหยาดพิรุณ ศรีภูมิ 0642397150 ครู โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง เบอร์มือถือ
1723 นายประพจน์ จงกรด 08-7219-3457 ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านกุดแก เบอร์มือถือ
1724 นางสาววิชชุณี โทมนตรี 08-0418-0277 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกุดแก เบอร์มือถือ
1725 นางศศิประภา คำภูอ่อน 08-6198-1940 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกุดแก เบอร์มือถือ
1726 นางเดือนเพ็ญ นิพวงลา 09-5738-2372 ครู โรงเรียนบ้านกุดแก เบอร์มือถือ
1727 นางธนัชพร ผิวเหลือง 08-1544-5293 ครู โรงเรียนบ้านกุดแก เบอร์มือถือ
1728 นางสาวฉัตรฤทัย ไชยชนะ 08-0745-8454 ครู โรงเรียนบ้านกุดแก เบอร์มือถือ
1729 อรละิิ จิวะไพศาลพงศ์ 024375650 ครู โรงเรียนบ้านกุดแก เบอร์บ้าน
1730 นางสาวนันทนิจ มีศิลป์ 08-5461-1914 ครู โรงเรียนบ้านกุดแก เบอร์มือถือ
1731 นางสุปัญญา ผาบสิมมา 08-1871-7321 ครู โรงเรียนบ้านกุดแก เบอร์มือถือ
1732 นางศิริพันธ์ บำรุง 09-8585-0950 ครู โรงเรียนบ้านกุดแก เบอร์มือถือ
1733 นางจริยา สุวรรณศรี 08-7215-3804 ครู โรงเรียนบ้านกุดแก เบอร์มือถือ
1734 นางนิโรยศรี สุธรรมมา 08-9715-8942 ครู โรงเรียนบ้านกุดแก เบอร์มือถือ
1735 นางวศิณี สิงห์ทอง 08-8552-1365 ครู โรงเรียนบ้านกุดแก เบอร์มือถือ
1736 นางสาวทองมี ศิริสุวรรณ์ 08-9942-4693 ครู โรงเรียนบ้านกุดแก เบอร์มือถือ
1737 นายยุทธนา ศรีพุทธา 08-0194-7674 ครู โรงเรียนบ้านกุดแก เบอร์มือถือ
1738 นายปฏิภาณ นามวงษ์ 08-8714-4190 ครู โรงเรียนบ้านกุดแก เบอร์มือถือ
1739 นายสราวุธ ยอดพุทธ 09-1863-9866 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกุดแก เบอร์มือถือ
1740 นายฉลอง ไทยสา 08-0758-2318 นักการภารโรง โรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
1741 นางสาววงเดือน สิงห์บัว 08-6230-0794 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกมน เบอร์มือถือ
1742 นางภัทราพร ยะใจ 09-7223-6645 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
1743 นางสาวพัชรินทร์ รัตนภักดี 06-1027-9915 ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
1744 นายประสิทธิ์ ไชยพรมมา 08-9618-9016 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
1745 นางมนัญชญา พละพัฒนางกูร 08-3007-9054 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
1746 นางสาวกัลยาณี บัวระภา 08-0756-4410 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
1747 นางพัชรินทร์ บำรุงสำราญ 08-7215-2471 ครู โรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
1748 นายยนต์เทียน พาบุ 08-7613-5378 ครู โรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
1749 นายจักรพันธ์ สิงห์ลอ 08-7857-9844 ครู โรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
1750 นางเพียรลดา สิงห์ลอ 08-7867-2095 ครู โรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
1751 นายสามารถ พลซา 08-9573-5987 ครู โรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
1752 นางพิศมัย นามวงศ์ 08-1974-5095 ครู โรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
1753 นางอวยใจ อาจปาสา 08-1965-2166 ครู โรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
1754 นางวีรยา เกษทองมา 08-9273-4547 ครู โรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
1755 นางคำสุดา อาจหาญ 09-8162-0075 ครู โรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
1756 นางจันทิมา จิตมั่น 06-4748-1263 ครู โรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
1757 นางหวานใจ สุทธิสอน 08-7852-1638 ครู โรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
1758 นางวนาไพร ยอดพุทธ 08-6221-0032 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ
1759 นางอัญญารัตน์ รัตนโชคไพศาล 08-7217-6748 ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านนาวัว เบอร์มือถือ
1760 นางบุษบา ศรีจันทวงษ์ 08-7159-7834 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนาวัว เบอร์มือถือ
1761 นางสาวดุจเดือน ชัยวัน 09-8642-6966 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาวัว เบอร์มือถือ
1762 นางอำพรรณ ธรรมกุล 08-7949-6190 ครูผู้ทรงคุณค่า โรงเรียนบ้านนาวัว เบอร์มือถือ
1763 นางภูสมญาศ์ สะใบ 08-7865-3739 ครู โรงเรียนบ้านนาวัว เบอร์มือถือ
1764 นางสาวพิพิทยา มีมะจำ 08-9573-0959 ครู โรงเรียนบ้านนาวัว เบอร์มือถือ
1765 นางดวงมาลัย การะเกษ 08-7213-1906 ครู โรงเรียนบ้านนาวัว เบอร์มือถือ
1766 นางพัชรี โปรณะ 09-3549-8271 ครู โรงเรียนบ้านนาวัว เบอร์มือถือ
1767 นางอมรวรรณ โคตรรวงษา 08-0185-9551 ครู โรงเรียนบ้านนาวัว เบอร์มือถือ
1768 นางเฉลิมลักษณ์ ตันติปทุม 09-7319-5782 ครู โรงเรียนบ้านนาวัว เบอร์มือถือ
1769 นางสุภิญญา พลศักดิ์ซ้าย 08-8549-7520 ครู โรงเรียนบ้านนาวัว เบอร์มือถือ
1770 นายอรุณ โคตรวงษา 09-3534-2790 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ เบอร์มือถือ
1771 นายนิเวศน์ ระนาด 09-0915-7317 ครู โรงเรียนบ้านนาวัว เบอร์มือถือ
1772 นายสุรินทร์ แต่งภูเขียว 09-3426-1875 ครู โรงเรียนบ้านนาวัว เบอร์มือถือ
1773 นายยุทธภัณฑ์ ตันติปทุม 08-9573-2072 ครู โรงเรียนบ้านนาวัว เบอร์มือถือ
1774 นายจินดา ทองจันทร์ 06-2197-5349 ครู โรงเรียนบ้านนาวัว เบอร์มือถือ
1775 นายชัยยุทธ เทพดุลยพัฒน์ 08-8573-2745 ครู โรงเรียนบ้านนาวัว เบอร์มือถือ
1776 นายมานิตจร ศรนารา 08-9937-3185 ครู โรงเรียนบ้านนาวัว เบอร์มือถือ
1777 นางสาวฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ 08-1975-3929 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาวัว เบอร์มือถือ
1778 นางขวัญเมือง กุดเกลี้ยง 08-8714-3204 โรงเรียนบ้านเล้า เบอร์มือถือ
1779 นางถนอมจิต กาญจนาจินดานันท์ 08-7227-4156 โรงเรียนบ้านเล้า เบอร์มือถือ
1780 นางสาวนัทวรรณ ธีระนันท์ 08-1872-2070 ครู โรงเรียนบ้านเล้า เบอร์มือถือ
1781 นางพัณณิดา วงค์คำโสม 08-3337-6789 ครู โรงเรียนบ้านเล้า เบอร์มือถือ
1782 นางพิราวรรณ ธารเจริญ 08-9942-7796 ครู โรงเรียนบ้านเล้า เบอร์มือถือ
1783 นางดวงจันทร์ ผุยมาตย์ 08-4797-3695 ครู โรงเรียนบ้านเล้า เบอร์มือถือ
1784 นางสุธาสินี จันทนา 08-9863-4839 ครู โรงเรียนบ้านเล้า เบอร์มือถือ
1785 นางเพชรี สีลาพัฒน์ 09-8135-1413 ครู โรงเรียนบ้านเล้า เบอร์มือถือ
1786 นายสุพรรณ จันทนา 08-7232-5585 ครู โรงเรียนบ้านเล้า เบอร์มือถือ
1787 นายสุภาพ จันทิหล้า 09-5324-6081 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเล้า เบอร์มือถือ
1788 นางฐนินันท์ แกะริมาพิพัฒน์ 09-2902-6945 ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง เบอร์มือถือ
1789 ธุรการใหม่ 0809481962 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ
1790 นายวิเศษศิลป์ พรมทา 09-8592-3691 ช่างไฟฟ้า4 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ
1791 นายภูชัย อินเจริญ 08-5758-4239 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ
1792 นายธวัช ราชมี 09-3516-2739 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ
1793 นางสาวจุฑารักษ์ บุ้งทอง 08-7860-2064 ครู โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ
1794 นางสุภาฑิกา จันทร์สม 08-1351-9333 ครู โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ
1795 นางประเทือง พุฒพิมาย 09-1823-9493 ครู โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ
1796 นางจิตลัดดา บุญผึ้ง 08-9569-9930 ครู โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ
1797 นางเพ็ญคำ เหล่าศรีชัย 08-4710-0051 ครู โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ
1798 นางกฤษณา ยมสีดำ 08-4790-1858 ครู โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ
1799 นางสมนึก พลซา 08-2120-5771 ครู โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ
1800 ว่าที่ร้อยตรีศิวพล คำแพง 09-3221-6613 ครู โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ
1801 สิบเอกจักรกฤษณ์ สิทธิพรมมา 08-1073-9892 ครู โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ
1802 นายจักรรินทร์ ศรีสุธรรม 08-5683-1631 ครู โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ
1803 นายทินกร โคตะนนท์ 09-3538-6295 ครู โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ
1804 นายทองยศ ยมสีดำ 06-4237-3137 ครู โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ
1805 นายโชคดี อุ่นคำ 09-5340-8158 ครู โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ
1806 นายปฏินันท์ พลซา 08-1050-9773 ครู โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ
1807 สิบเอกมงคล ศรนวล 0956577444 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ
1808 นางศิรินาถ แสนบุ่งค้อ 08-9275-5544 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ เบอร์มือถือ
1809 นายธรรมรัตน์ ธรรมชัย 08-8905-5660 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ เบอร์มือถือ
1810 นางสมสุข นามวงษ์ 09-3321-4151 ครู โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ เบอร์มือถือ
1811 นายมีชัย โสกัณทัต 08-3360-1099 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปากปวน เบอร์มือถือ
1812 นางอังศนา จันทเมือง (ออกแล้ว) 06-3849-5659 ครู โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง เบอร์มือถือ
1813 นางสาวรุ่งนภา บุญตาสุทธิ 06-5396-7170 ครู โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง เบอร์มือถือ
1814 นางสุพรพิศ คมขำ 08-8561-9155 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ เบอร์มือถือ
1815 นางสาวเจมจิรา เชื้อบุญมี 08-2854-4226 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
1816 นางทิพาภรณ์ ทองบัวบาน 08-5244-6864 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
1817 นางสาวณัฎฐณิชา วงค์สุวรรณ 08-8517-6799 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
1818 นางทองรินทร์ ศรีอินทร์ 09-5501-1217 พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
1819 นางจุฑาพร โคตรสีเมือง 08-7867-1648 ครู โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
1820 นางคำฟอง จำปาสิม 09-7320-2391 ครู โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
1821 นางวัลภา แสนพงษ์ 09-0839-4869 ครู โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
1822 นางปรียาภัทร จตุพรม 09-5663-2810 ครู โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
1823 นางวิราสินี ทองจำรูญ 0956596414 ครู โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
1824 นางปาริชาต ขันคำ 08-1739-9251 ครู โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
1825 นางสุรีพร วงศ์โคกสูง 08-1052-2491 ครู โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
1826 นางวิไลลักษณ์ ไชยต่อม 08-1873-7450 ครู โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
1827 นายปริวัติ นวลเจริญ 09-8130-3839 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
1828 นายศุภนัส อ้วนนวน 08-7232-4794 ครู โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
1829 นายทนงศักดิ์ จันทนา 08-7814-2929 ครู โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
1830 นายวสันต์ โคตรมงคล 08-9862-7468 ครู โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
1831 นายโกวิทย์ นามวงษา 09-8147-1217 ครู โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
1832 นายสายัณต์ พันธ์สิงห์ 08-7952-2592 ครู โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
1833 นายสมพงษ์ สุริยะ 08-7944-0934 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ
1834 นางระพีพร โสภาปิยพงษ์ 08-8540-1704 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านปากปวน เบอร์มือถือ
1835 นางสาวปฐมาวดี ทองสุข 08-7841-3454 ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านปากปวน