× หน้าแรก จัดการอัพโหลดไฟล์ คู่มือ ออกจากระบบ
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญ - ออนไลน์ (e-Bamnan)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร.0-4281-0904 - 5
กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน/บัญชีธนาคาร 
เลือกรายงานบัญชีประจำเดือน รายงานสถิติการให้บริการ 2,695 ครั้ง